UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr. 11/13.3.2018


Conform:     
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie întrunit în data de 13.3.2018,


HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie, criteriile specifice pentru promovarea cadrelor didactice pe perioadă nedeterminată, începând cu anul universitar 2018-2019.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea facultăților, modalitățile de susținere a probelor obligatorii (oral, scris, proba practică) ale examenelor de finalizare a studiilor (ciclul I de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de masterat) pentru absolvenţii promoţiei 2018, conform Anexei nr. 1.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea facultăților, comisiile pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor (ciclul I de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de masterat) în anul universitar 2017 – 2018, conform anexelor 2 – 15, după cum urmează:
 • Facultatea de Inginerie – Anexa nr. 2;
 • Facultatea de Arhitectură Navală – Anexa nr. 3;
 • Facultatea de Automatică Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică – Anexa nr. 4;
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila – Anexa nr. 5;
 • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor – Anexa nr. 6;
 • Facultatea de Medicină și Farmacie – Anexa nr. 7;
 • Facultatea de Științe și Mediu – Anexa nr. 8;
 • Facultatea de Litere – Anexa nr. 9;
 • Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie – Anexa nr. 10;
 • Facultatea de Arte – Anexa nr. 11;
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – Anexa nr. 12;
 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Anexa nr. 13;
 • Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice – Anexa nr. 14;
 • Facultatea Transfrontalieră de Științe Economice și Inginerești – Anexa nr. 15.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea facultăților, tematica și bibliografia necesare pregătirii studenților în vederea susținerii probelor examenelor de finalizare a studiilor (ciclul I de studii universitare de licență și cilclul II de studii universitare de master) în anul universitar 2017 – 2018.

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Direcției Juridice și Resurse Umane, modificarea calendarului de desfășurare a examenului de promovare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul 2018, conform Anexei nr. 16.
Noul calendar se transmite Senatului universitar spre informare.

Art. 6. Se menține hotărârea Consiliului de Administrație privind susținerea examenelor de restanțe în săptămânile 7 și 8. Săptămâna 8 este considerată prima săptămână după vacanța de Paște.

Art. 7. Se aprobă, la propunerea Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, scutirea de la plata taxei de școlarizare aferente cursurilor de formare continuă pentru Limba engleză - nivel de competență lingvistică A1/A2 și B1/B2, pentru cadrele didactice ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați implicate în autorizarea unor programe didactice cu predare în limba engleză.

Art. 8.  Se avizează pozitiv demararea procedurii de solicitare și preluare în administrare a imobilul situat în Galați, strada Eroilor nr. 28, precum și a terenului adiacent în suprafață de aproximativ 1000 m2, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Galați.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN
 

Anexa 1 Modalitățile de susținere a probelor obligatorii (oral, scris, proba practică) ale examenelor de finalizare a studiilor (ciclul I de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de masterat) pentru absolvenţii promoţiei 2018

Comisiile pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor (ciclul I de studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de masterat) în anul universitar 2017 – 2018 la facultăți:
Anexa 2 Facultatea de Inginerie
Anexa 3 Facultatea de Arhitectură Navală
Anexa 4 Facultatea de Automatică Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
Anexa 5 Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
Anexa 6 Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Anexa 7 Facultatea de Medicină și Farmacie
Anexa 8 Facultatea de Științe și Mediu
Anexa 9 Facultatea de Litere
Anexa 10 Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Anexa 11 Facultatea de Arte
Anexa 12 Facultatea de Educație Fizică și Sport
Anexa 13 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Anexa 14 Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
Anexa 15 Facultatea Transfrontalieră de Științe Economice și Inginerești

Anexa 16 Calendarul de desfășurare a examenului de promovare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul 2018