UGAL

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie stabileşte procedurile care se aplică în Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi pentru ocuparea funcţiei de decan, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Cartei universitare.
Art. 2. Ocuparea funcţiei de decan se realizează prin concurs public, organizat de către Rector, conform prezentului Regulament şi validat de Senatul universitar.
Art. 3. (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere, fără nicio discriminare, în condiţiile legii.
(2) Au dreptul să candideze cadre didactice universitare din cadrul Facultăţii sau al Universităţii  ori din afara acesteia  care,  pe baza audierii în plenul Consiliului Facultăţii, au primit avizul acestuia pentru participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi.
 (3) Candidaţii nu trebuie să fie sub incidenţa unor sancţiuni disciplinare sau sancţiuni pentru abateri de la etica universitară şi de la buna conduită în cercetare.
(4) Candidaţii trebuie să aibă minim 4 ani vechime în activitate didactică universitară.  
(5) Nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare.
 Art. 4. În situaţia în care un candidat, după câştigarea concursului, se va situa   într-una dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 130, alin. (1), lit. b), respectiv de Carta universitară,  acesta trebuie să precizeze, la depunerea candidaturii, modul cum va soluţiona situaţia respectivă.
Art. 5. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru desemnarea decanului se realizează cu respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, răspunderii publice, responsabilităţii, eficienţei manageriale, respectării drepturilor şi normelor etice şi deontologice.
Art. 6. Declanşarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de decan se face de către rector, în maximum 30 de zile calendaristice de la data confirmării acestuia de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului si sportului.

Capitolul II

ORGANIZAREA CONCURSULUI

Art. 7. Organizarea şi desfăşurarea concursului se declanşează prin decizia rectorului.
Art. 8. Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de decan se publică, prin grija Secretariatului general al Universităţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării concursului, prin  următoarele modalităţi: 
a) pe pagina principală web a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
b) în incinta universităţii la loc vizibil.
Art. 9. Pe pagina web a universităţii vor fi publicate, în termenul prevăzut la art. 8, cel puţin următoarele informaţii:
a) descrierea funcţiei;
b) perioada de depunere a dosarelor de candidatură;
c) calendarul selecţiei si avizării;
d) descrierea procedurii de concurs;
e) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de candidatură;
f) adresa la care trebuie depus dosarul de candidatură.
Art. 10.  (1) Dosarul se depune la adresa universităţii, specificată pe pagina web a instituţiei, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat, care permit confirmarea primirii şi se colectează la Secretariatul general al Universităţii.
(2) Dosarele de candidatură vor fi avizate de oficiul juridic privind îndeplinirea condiţiilor legale de participare la concurs.
(3) Candidaţii care nu au toate documentele la dosar vor fi înştiinţaţi ca în termen de 24 de ore să completeze dosarul, sub sancţiunea anulării candidaturii ca neconformă.
(4) După verificarea şi avizarea dosarelor acestea vor fi transmise către Consiliul Facultăţii.
Art. 11.  Numărul candidaţilor care vor fi avizaţi de Consiliul Facultăţii nu trebuie să fie mai mic de 2.
Art. 12. În situaţia în care nu se depun minim două candidaturi, rectorul declanşează procedurile de organizare a unui nou concurs. Până la finalizarea concursului, atribuţiile de decan vor fi preluate de către un director de departament stabilit de Rector.
Art. 13. Înscrierea
Candidatul se înscrie la Registratura Universităţii, înainte de desfăşurarea concursului propriu-zis, conform calendarului de alegeri aprobat de Senatul universitar.
 La înscriere, candidatul va depune :
- CV-ul in format Europass;
- Programul managerial (maximum 10 pagini);
- Fişele de autoevaluare din ultimii 4 ani* si  alte  înscrisuri considerate relevante de candidat, care se ataşează pentru acoperirea criteriilor invocate la capitolul 1 de evaluare al prezentului regulament.
 
* Pentru candidaţii din afara UDJG se vor prezenta toate documentele care să ateste CV-ul prezentat de candidatul respectiv (diploma de licenţă sau echivalentă, diploma de doctor în ştiinte, ordinul de numire în calitate de conducator de doctorat sau pe funcţiile pe care le invocă etc.) precum şi fişele de evaluare de la locul de muncă din ultimii 4 ani şi orice dovadă în sprijinul criteriilor din Capitolul I.
 
Dosarele de candidatură sunt avizate de către oficiul juridic în termen de trei zile de la finalizarea perioadei de depunere a candidaturilor.
 
Art. 14. Validarea  candidaturii
Se realizează prin audierea candidaţilor în plenul Consiliului Facultăţii.
Candidaţii îşi prezintă CV-ul şi Programul managerial.
Pot fi puse întrebări privind: CV-ul, rezultatele managementului anterior sau/şi planul managerial prezentat, la care candidatul trebuie să răspundă.
Consiliul Facultăţii acordă avizul de participare la concurs, prin vot deschis, pentru minimum 2 candidaţi.
Consiliul Facultăţii poate da aviz negativ cu obligaţia de a motiva.
Consiliul Facultăţii propune, de asemenea, reprezentanţii săi din Comisia de concurs din care vor face parte:
- 3 reprezentanţi desemnaţi de către Rector;
- 1 reprezentant al studenţilor, desemnat de către studenţii care fac parte din Consiliul Facultăţii şi Senat; 
- 1 membru - cadru didactic din Consiliul Facultăţii respective, desemnat de acesta.
Facultatea va transmite către conducerea Universităţii un extras din procesul verbal al Consiliului Facultăţii, cu propunerile reprezentanţilor din Consiliu Facultăţii în Comisia de concurs.  Rectorul va emite o decizie de numire a Comisiei pentru fiecare facultate.
Se vor completa dosarele candidaţilor validaţi de către Consiliul Facultăţii cu extrase din procesul verbal.
Art. 15. Desfăşurarea concursului propriu-zis
(1) Comisia de concurs va analiza dosarul de concurs.
Pentru Capitolul  I  pot fi obţinute maxim 30  de puncte.
(2) Audierea în plenul Comisiei pentru prezentarea şi dezbaterea Planului managerial.
La audiere pot participa simultan toţi candidaţii, dacă doresc. Pentru capitolul II se pot obţine maximum 70  puncte.
(3) Evaluarea candidaţilor se face în mod comparativ, conform specificului fiecărei Facultăţi, acordându-se punctajul corespunzător.
(4) Pe baza notelor obţinute de candidaţi conform procedurii de evaluare prevăzută la Anexa nr. 1 comisia desemnează drept câştigător candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare.
 (5) În cazul în care, pe primul loc se situează doi sau mai mulţi candidaţi cu un număr egal de puncte, mai mari de 50, votul preşedintelui Comisiei este decisiv. 
(6) În cazul în care nici unul din candidati nu îndeplineşte criteriul de la aliniatul (4) se organizează un nou concurs în termen de 5 zile de la evaluarea candidaţilor.
(7) Candidatul declarat câştigător este anunţat pe pagina web a universităţii în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, menţionându-se data şi ora publicării.
Art. 16. Rezultatul final al concursului este validat de Senatul Universităţii, la propunerea Rectorului.
Art. 17. În cazul vacantării funcţiei de decan, rectorul organizează un nou concurs în maximum 3 luni de la vacantare. Până la numirea noului decan, atribuţiile acestuia sunt preluate de unul dintre prodecani, desemnat de Rector.
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 01.03.2012
 
Anexa nr . 1

Procedura de evaluare

CAPITOL I. 

Prima parte a evaluării (15.1) conţine 4 criterii (analiză dosar de către comisia de concurs):
- Evaluarea profesională;
- Vizibilitate naţională şi internaţională;
- Experienţă managerială;
- Proiecte de cercetare-dezvoltare.
Facultativ: Cursuri, instruiri pe probleme manageriale.

CAPITOL II. 

Partea a doua a evaluării (15.2) constă în audierea candidaţilor de către Comisia de concurs.

CRITERII

CAPITOLUL I

I.1. Evaluare profesională         max. 7,5  puncte
I.1.1. Se evaluează punctajul obţinut în fişele de autoevaluare din ultimii 4 ani.
I.1.2. Se evaluează, dacă este posibil, feed-back-ul studenţilor (evaluarea activităţii  profesionale de către studenţi). Dacă nu există, nu se ia în considerare, sau se punctează egal pentru toţi candidaţii.

Se vor utiliza formularele din fiecare facultate. Dacă  este un candidat din afara UDJG, se va utiliza evaluarea şefului ierarhic.
I.1.3. Se evaluează calificativele obţinute prin evaluarea colegială. Se ia în considerare evaluarea colegială în cadrul facultăţii în care a activat.
I.2. Vizibilitate naţională şi internaţională   max. 7,5  puncte
I.2.1. Titluri obţinute, premii (în toată activitatea)
Exemplu: Premiu CNCSIS, Premiul Academiei, Doctor Honoris Causa şi alte premii.
I.2.2. Asociaţii, consorţii, parteneriate din care face parte.
I.2.3. Comisii MECTS la nivel naţional (CNATDCU, CNCSIS, CNFIS, ACPART etc.) şi ARACIS. Apartenenţa poate fi la nivel de Consilii, Comisii sau Comitete
I.2.4. Comitete editoriale, ştiinţifice, organizatorice  etc.
I.3. Experienţa managerială: max. 7,5  puncte
I.3.1. Perioada
I.3.2. Rezultate confirmate ale iniţiativelor proprii. Se analizează comparativ
I.4. Proiecte/contracte de cercetare-dezvoltare: max. 7,5   puncte
I.4.1. Contracte - se vor preciza sumele atrase
I.4.2.  Sponsorizări, colaborări

TOTAL CAPITOL  I: max. 30 puncte

CAPITOLUL II. 

Fiecare membru acordă note de la 1 la 10 pentru prezentarea şi susţinerea planului de management şi pentru răspunsurile la întrebările comisiei;
Se face media tuturor notelor acordate de membrii comisiei (nx);
Nr. puncte final:
Pentru Comisia de audiere a Planului Managerial

TOTAL CAPITOL II: max. 70  puncte
 
Punctajul general = Total Capitol I + Total Capitol II (max. 100 puncte)
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email