UGAL Logo

UGALMetodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii și studenții doctoranzi din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, învăţământ cu frecvenţă

 

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1.  

Prezenta Metodologie este elaborată în baza dispoziţiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, ale Ordinului nr. 3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, cursuri cu frecvență, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de invățământ superior de stat și ale Hotărârii nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnica română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii straini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România.

Art. 2.  

(1) La Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, bursele şi alte forme de sprijin material se acordă tuturor studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă, indiferent de forma de finanţare (buget sau taxă), pe baza criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în limita fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării activităţilor universitare.

(2) Bursele studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor din Republica Moldova, Ucraina, ale celor de origine română din afara granițelor țării, ale cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, precum și ale cetățenilor străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România, sunt reglementate conform art. 224 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2008 şi Ordinul nr. 3775/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate.

(3) Acordarea burselor de merit se va realiza cu respectarea art. 202, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011  cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „toți studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituției de învăţământ superior; orice discriminare directă sau indirectă față de student este interzisă”, respectiv art. 19 al OMEN nr. 3392/2017 potrivit căruia „Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse”.

Acordarea burselor pe fiecare semestru de către fiecare facultate se va realiza prin încadrarea în suma totală alocată pe facultăți pentru toate categoriile de burse de către Direcția economică, din fondul de burse primit de la Ministerul Educației, în funcție de numărul de studenți.

 

Art. 3.  

Prezenta metodologie ţine seama de sistemul de organizare a învăţământului superior, diferenţiat pe domenii/ programe de studii.

Art. 4.  

În fiecare facultate, se constituie Comisia de acordare a burselor şi Comisia de analiză şi de soluţionare a contestaţiilor. Fiecare comisie este formată din două cadre didactice şi un student. În cazul Comisiei de analiză şi de soluţionare a contestaţiilor, cel puţin un cadru didactic şi un studentul trebuie să fie membri în Consiliul facultăţii. Niciunul dintre membrii comisiei de acordare a burselor nu poate face parte din Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Cei trei membri ai fiecărei comisii depun declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în conflict de interese şi nici rude sau afini cu studenţii ale căror situaţii sunt analizate.

Art. 5.  

Componenţa comisiilor se aprobă în Consiliul facultăţii, prin vot deschis, pe baza propunerilor de la departamente. Studentul membru în fiecare dintre cele două comisii este propus de către studenţii membri ai Consiliului facultăţii pe bază de proces verbal şi de semnătură. Pentru a preîntâmpina necesităţile de modificare a comisiilor, se constituie o listă de membri supleanţi pentru fiecare comisie. Numărul membrilor supleanţi este stabilit de consiliul facultății. Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt numiţi cu majoritate simplă de voturi, fiind ordonaţi descrescător în listă, în funcţie de numărul de voturi obţinute. Ordinea acestora este prioritară în constituirea comisiei finale.

Art. 6.  

Studenţii pot depune contestaţii în termen de 48 de ore de la data afişării listelor la avizier. Contestaţiile se soluţionează în două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.

 

Capitolul II. CATEGORII  DE  BURSE

 

Art. 7.  

(1) Bursele acordate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în condiţiile legii, sunt:

  1. burse pentru stimularea performanţei academice
  2. burse sociale
  3. burse sociale ocazionale
  4. burse speciale
  5. burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate
  6. alte forme de sprijin material.

(2) Statul susține studenții cu rezultate remarcabile în activități culturale și sportive, prin acordarea de burse speciale.

(3) Operatorii economici pot oferi burse sau alte forme de sprijin studenților, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Studenții și studenții doctoranzi pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale universităţii şi din alte forme, legal constituite.

Art. 8.  

(1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe durata anului universitar (12 luni). Prin excepție, studenților înmatriculați în ultimul an al ciclurilor de studii de licență sau de masterat, care beneficiază de orice tip de bursă, în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse doar până la data programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor în prima sesiune.

(2) Pentru studenții străini, bursieri ai statului român, bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele de iarnă și de primăvară, și nu se acordă în vacanța de vară, cu excepția situațiilor în care studenții rămân la facultate pentru diverse activități curriculare și dacă există o aprobare prealabilă din partea conducerii universității.

Art. 9.  

Bursele pentru stimularea performanţei academice sunt: bursele de merit şi bursele de performanţă.

Art. 10.

(1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: bursele sociale și bursele sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcție de situația socio-economică a familiei studentului, de criteriile generale stabilite prin Ordinul nr. 3392/2017 și de criteriile specifice, dacă este cazul.

(2) În cazuri temeinic justificate, cu acte doveditoare și conform criteriilor stabilite prin Ordinul nr. 3392/2017, studenții și studenții-doctoranzii pot depune cerere de acordare a unei burse sociale sau sociale ocazionale finanțate din veniturile proprii ale universității.

(3) În cazul studenților, cererea și documentele anexate vor fi analizate de comisiile de acordare a burselor și apoi vor fi transmise spre avizare în consiliul Facultății. În baza cererii studentului și a Procesului-verbal al Hotărârii Consiliului facultății, secretariatul facultății trimite adresa de acordare a bursei spre aprobare la conducerea universității.

(4) În cazul studenților-doctoranzi, cererea și documentele anexate vor fi analizate de comisiile de acordare a burselor din cadrul școlilor doctorale și apoi vor fi transmise spre avizare în cadrul Consiliului IOSUD. În baza cererii studentului și a Procesului-verbal al Hotărârii Consiliului IOSUD, secretariatul IOSUD trimite adresa de acordare a bursei spre aprobare la conducerea universității.

 

2.1. BURSELE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI

Art. 11.

Bursele pentru stimularea performanței, acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt bursele de merit și cele de performanță. Acestea se acordă studenților universităţii înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență. Bursele pentru stimularea performanței au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat, potrivit criteriilor specifice stabilite de fiecare facultate.

Art. 12.

Bursele atribuite pentru stimularea performanței se pot acorda studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:

  1. au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii ponderate din același an de studiu al unui program de studii;
  2. au realizat performanțe științifice, inovații și brevete;
  3. alte situații stabilite de fiecare facultate, prin criterii proprii.

2.1.1. BURSELE DE MERIT

Art. 13.

Bursele de merit se pot acorda studenţilor de la ciclul I de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, şi celor de la ciclul II de studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă.

Art. 14.

Pot primi burse de merit numai studenţii care au efectuat integral activităţile universitare în conformitate cu planurile de învăţământ, în limita fondurilor repartizate, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate.

Art. 15.

Bursele de merit se atribuie studenţilor integralişti (în toţi anii de studii) din anii II-VI de la învăţământul universitar de licenţă şi din anul al II-lea de la ciclul II de studii universitare de masterat, pe baza rezultatelor la învăţătură. Bursele de merit se revizuiesc o dată la 6 luni. Criteriile de acordare a burselor de merit se stabilesc de către Consiliile facultăţilor.

Art. 16.

Bursele de merit se atribuie astfel:

  1. pentru primele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul precedent;
  2. pentru ultimele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în sesiunea de iarnă. Pentru studenţii din anii terminali, bursele de merit se acordă până la data programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, în prima sesiune.

Art. 17.

Bursele de merit pentru studenţii din anul I, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de masterat, se acordă pentru semestrul I, în funcţie de media obţinută la examenul de admitere.

Art. 18.

Studenţii ciclului al II-lea de studii universitare de masterat, indiferent de forma de finanţare, pot beneficia numai de burse de merit, media ponderată minimă de acordare fiind 9.00 (nouă).

Art. 19.

Consiliul facultăţii stabileşte media ponderată minimă de la care se poate acorda bursă de merit studenţilor din ciclul I de studii universitare de licenţă.

Art. 20.

Cuantumul bursei de merit se stabilește, prin hotărâre a Consiliului de Administrație, în limita fondurilor disponibile și a nevoilor identificate la nivelul comunității studențești, în urma consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv ai organizațiilor studențești reprezentative din universitate. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cel al bursei sociale.

2.1.2. BURSELE DE PERFORMANŢĂ

Art. 21.

Comisia de acordare a burselor atribuie bursele de performanţă prin concurs, în funcţie de criteriile specifice, aprobate de Consiliul facultăţii. Calendarul procedurilor de acordare a burselor şi criteriile se afişează la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia.

Art. 22.

Bursa de performanţă se acordă la cererea studenţilor, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor de către universitate, pentru o perioadă de un an universitar (12 luni), dar nu mai mult de data programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor în prima sesiune, pentru studenţii din anii terminali. Bursele de performanţă se revizuiesc o dată la 6 luni.

Art. 23.

Bursele de performanţă se atribuie astfel:

  1. pentru primele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza performanţelor obţinute în anul precedent;
  2. pentru ultimele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza performanţelor obţinute în anul precedent şi în sesiunea de iarnă. Pentru studenţii din anii terminali, bursele de performanță se acordă până la data programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, în prima sesiune.

Art. 24.

Bursa de performanţă se acordă numai studenţilor de la studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă.

Art. 25.

Consiliul facultăţii stabileşte media ponderată minimă de la care se poate acorda bursă de performanţă studenţilor din ciclul I de studii universitare de licenţă, precum şi criteriile specifice de acordare a acesteia.

Art. 26.

Numărul burselor de performanţă se stabileşte de către Consiliul de administraţie.

Art. 27.

Cuantumul bursei de performanţă se stabilește anual, prin hotărârea Consiliului de administrație, în limita fondurilor disponibile și a nevoilor identificate la nivelul comunității studențești, în urma consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv ai organizațiilor studențești reprezentative din universitate. Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cel al bursei de merit.

 

2.2. BURSELE  PENTRU  SUSȚINEREA  FINANCIARĂ  A  STUDENȚILOR CU VENITURI  REDUSE

Art. 28.

(1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt burse sociale și burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat și/sau din venituri proprii, pe bază de cerere, în funcție de situația socio-economică a familiei studentului, de criteriile generale stabilite prin Ordinul nr. 3392/2017, precum şi de criteriile specifice.

(2) Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate, din familii defavorizate, și celor pentru care s-a dispus, ca măsură de protecție, plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.

2.2.1. BURSELE SOCIALE

Art. 29.

(1) Bursele sociale reprezintă 30% din fondul de burse repartizat universității.

(2) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.

(3) Informațiile privind modalitatea de accesare și de acordare a burselor de la bugetul de stat și/sau din veniturile proprii se fac publice prin afișarea pe pagina web și la sediul universității, la începutul anului universitar, precum și în „Ghidul studentului", după caz.

(4) Anunțurile pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative în vederea obținerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul universității și la avizierul fiecărei facultăți, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea acestora.

Art. 30.

(1) Beneficiarii burselor sociale sunt:

  1. Studenţii orfani de unul sau de ambii părinți, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
  2. studenţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, și cu oricare altă boală cronică pe care Senatul universitar o poate lua în considerare;
  3. studenţii a căror familie nu a realizat, în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar/semestrului, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

(2) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Art. 31.

(1) În cazul burselor sociale, cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi de cazare.

(2) Cuantumul burselor sociale se stabilește anual, prin hotărârea Consiliului de administrație, în limita fondurilor disponibile și a nevoilor identificate la nivelul comunității studențești, în urma consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv ai organizațiilor studențești reprezentative din universitate.

Art. 32.

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului - soție, copii - dacă este cazul, luând în calcul:

  1. veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  2. pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau din fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. veniturile obținute din activități agricole conform prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  4. alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. alocațiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. veniturile obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  7. ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav;
  8. veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor, prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
  9. drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;
  10. orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul OUG nr. 44/2008 aprobată de Legea 182/2016;
  11. orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  12. dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ținând cont doar de veniturile personale și de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 33.

În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

  1. înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru.
  2. pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
  3. copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul.
  4. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se regăsește în lista de la art. 30, alin. (1), lit. b).

Art. 34.

Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

  1. cerere – tip;
  2. adeverinţă de elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
  3. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
  4. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoțită de adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
  5. adeverinţă cu venitul realizat de fiecare membru din familie (pe ultimele 3 luni);
  6. adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
  7. declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate;
  8. ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
  9. adeverinţă de la Administraţia financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
  10. adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Art. 35.

Pentru bursele solicitate în primele 6 luni ale anului universitar, se depun adeverinţe de venit pentru lunile iulie, august şi septembrie ale anului calendaristic în curs, iar pentru ultimele 6 luni ale anului universitar, se depun adeverinţe de venit pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie ale anului universitar în curs. Secretariatele facultăţilor verifică actele şi completează, pentru fiecare student, fişa de calcul.

Art. 36.

Comisia de acordare a burselor din facultate sau din cadrul școlii doctorale verifică actele şi condiţiile stabilite de Consiliul facultăţii sau Consiliul IOSUD şi consemnează, pe fişa de calcul, hotărârea luată (dacă studentul are dreptul sau nu are dreptul să primească bursa solicitată).

Art. 37.

Bursele de ajutor social se atribuie studenţilor, indiferent de forma de finanţare.

Art. 38.

Bursele de ajutor social se atribuie pe durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de data programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, în prima sesiune, pentru studenţii din anii terminali.

Art. 39.

Bursele de ajutor social se revizuiesc o dată la 6 luni. Fac excepţie bursele acordate studenţilor care se încadrează la categoriile din art. 30, al.(1), lit. a) şi b).

Art. 40.

Nu poate primi bursă socială studentul care nu a obţinut numărul de credite necesar înscrierii în anul următor, stabilit prin Regulamentul activităţii universitare a studenţilor (RAUS) şi care, în consecinţă, repetă anul de studii.

2.2.2. BURSELE SOCIALE OCAZIONALE

Art. 41.

(1) Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă:

  1. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat, în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel național. Această bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar;
  2. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau nu realizează venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național, și constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.
  3. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului, adică soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului necăsătorit/căsătorit cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

(2) Cuantumul acestor burse este stabilit de Consiliul de administrație, dar nu poate fi mai mic decât cuantumul lunar al bursei sociale.

 

2.3. ALTE TIPURI DE BURSE

Art. 42.

(1) La propunerea Consiliilor facultăţilor se pot acorda bursele speciale studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri: au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, au obținut performanțe sportive deosebite sau pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat.

(2) Bursele pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare se pot acorda studenţilor care efectuează mobilități temporare în universităţi şi în instituţii din ţară şi din străinătate. Cuantumul acestor burse este stabilit de Consiliul de administrație.

(3) La propunerea Consiliilor facultăților sau a Consiliului IOSUD, se pot acorda burse speciale din veniturile proprii ale universității, pe întreaga durată a anului universitar, în condițiile art. 38, studenților orfani de ambii părinți sau pentru care s-a dispus, ca măsură de protecție, plasamentul sau dacă veniturile realizate de către aceștia nu depășesc dublul plafonului legal pentru acordarea bursei sociale. Prevederea se aplică și studenților care, la data solicitării bursei, nu se mai află sub măsura plasamentului.

(4) Pe parcursul anului universitar 2021-2022, la propunerea asociațiilor studențești din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prin Hotărâri ale Consiliului de administrație, se pot acorda burse speciale în cuantum de maximum 1.000 lei/lună/student, pentru activitățile de voluntariat desfășurate în cadrul instituției de către studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați”. Beneficiarii acestor burse speciale acordate de Universitate sunt studenții care desfășoară activități în scop umanitar. Condițiile de acordare a bursei speciale pentru activități efectuate în cadrul instituției de către studenții universității, de tipul acțiunilor cu scop umanitar, în cazul situațiilor de urgență (refugiați) sau alte situații atipice (pandemii, calamități etc.),  sunt următoarele:

  • depunerea dosarului cu documente justificative;
  • durata activității desfășurată în scop umanitar de studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați este de minimum 5 zile;
  • activitatea desfășurată trebuie să fie recunoscută și coordonată de către persoana desemnată de conducerea universității.

Pentru avizarea propunerilor de acordare a burselor speciale, conform art. 42 alin.(4), se constituie o comisie care analizează dosarul și din care fac parte prorectorul responsabil cu  parteneriatul cu studenții, coordonatorul activității și reprezentanții asociațiilor studențești, recunoscute la nivelul universității și implicate în activitatea efectuată în scop umanitar.

Dosarul privind acordarea bursei speciale va cuprinde:

  • un tabel nominal cu studenții propuși pentru acordarea bursei speciale întocmit și semnat de reprezentantul/președintele asociației studențești/ONG-lui;
  • copie după actul de identitate al studentului;
  • adeverință de student;
  • memoriu întocmit și semnat de către student cu activitățile realizate și perioada desfășurată în scop umanitar;
  • extras de cont.

Cuantumul bursei speciale, acordate în funcție de activitatea desfășurată, se stabilește astfel:

Nr. de zile cu 8 ore/zi de activitate desfășurată în decursul unei luni Cuantumul bursei speciale
5-9 zile 250 lei/lună
10-14 zile 500 lei/lună
15-19 zile 750 lei/lună
Minimum 20 de zile 1000 lei/lună

(5) La propunerea Senatului Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, se pot acorda burse speciale din veniturile universității, studenților, membri în Senatul Universității, pentru activități extracuriculare aferente implicării în sesiunile de lucru ale comisiilor de specialitate. Cuantumul acestor burse va fi de maximum 470 lei/lună (corelat cu numărul de prezențe și gradul de implicare).

(6) La propunerea Comisiei de Etică Universitară, se pot acorda burse speciale din veniturile ale universității, studenților reprezentanți ai organizațiilor studențești în Comisia de Etică Universitară, pentru activități extracuriculare aferente implicării în sesiunile de lucru ale comisiei. Cuantumul acestor burse va fi de maximum 200 lei/lună (corelat cu numărul de prezențe și gradul de implicare).

(7) La propunerea Consiliilor facultăților, se pot acorda studenților burse speciale din veniturile universității, conform criteriilor specifice propuse și aprobate de Consiliile facultăților, menționate în Anexa 1 la prezenta metodologie. Cuantumul acestor burse speciale va fi cuprins între minimum 250 lei/lună și maximum de 1000 lei/lună, în funcție de gradul de implicare stabilit pe baza criteriilor specifice ale facultăților. Cuantumul și lista nominală a studenților care vor beneficia de aceste burse speciale vor fi aprobate în Consiliile facultăților.

(8) Bursele speciale se pot acorda din fondurile primite de la bugetul de stat, conform art. 2, alin. (1) și 2 și art. 9, alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, cursuri cu frecvență, cu modificările și completările ulterioare sau din veniturile proprii ale universității, în funcție de disponibilitatea fondurilor de la bugetul de stat.

 

Capitolul III. REPARTIZAREA FONDURILOR BĂNEŞTI ALOCATE BURSELOR

 

Art. 43.

(1) Universitatea poate suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii.

(2) Ponderea fondurilor provenite din venituri proprii, din totalul fondului pentru burse al universității, constituie un indicator de performanță în evaluările instituționale realizate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), respectiv indicator de performanță pentru acordarea finanțării suplimentare a instituțiilor de învățământ superior.

Art. 44.

Valoarea burselor alocate lunar fiecărei facultăţi (VF) din valoarea totală a burselor disponibile la nivel de Universitate (V) este proporţională cu numărul studenţilor finanţaţi de la bugetul de stat din facultate;

VF = V * (Numărul studenților facultății) / (Numărul studenților universității)

Art. 45.

Bursa de ajutor social se poate acorda studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite. Valoarea burselor de ajutor social (VBS) reprezintă 30% din fondul de burse repartizat facultăţii. Consiliul facultăţii decide asupra constituirii fondului special pentru acordarea burselor de ajutor social ocazional (VBSO) în cuantum de maximum 5% din fondul repartizat facultăţii.

VBS = VF * 30%
VBSO = VF * maxim 5%

Art. 46.

Valoarea burselor de performanţă (VBP) se determină în funcţie de numărul de burse de performanţă alocat facultăţii (N) şi de cuantumul acesteia (BP).

VBP = N * BP

Art. 47.

Valoarea burselor de merit (VBM) se obţine după ce, din valoarea burselor alocate facultăţii (VF), se scad:

  • valoarea burselor sociale (VBS);
  • valoarea burselor de ajutor social ocazional şi al burselor speciale (VBSO), după caz;
  • valoarea burselor de performanţă (VBP).

Valoarea burselor de merit (VBM) se distribuie sub formă de burse de merit pe domenii, programe de studii şi/sau pe ani de studii.

VBM = VF - VBS - VBSO - VBP

Art. 48.

Valoarea burselor de merit (VBM) se alocă pe domenii, programe de studii, proporţional cu numărul studenţilor respectivelor domenii sau programe de studii, astfel:

VBMan/dom/program=VBMx * (Numărul studenților anului, domeniului sau programului de studii) /
(Numărul studenților facultății, anului sau domeniului)

Repartiţia burselor de merit pe ani de studii, în cadrul domeniilor sau programelor de studii, se realizează pe baza metodologiei proprii a Consiliului facultăţii.

Art. 49.

Numărul studenţilor care primesc bursă de merit se calculează raportând volumul de burse de merit de la domeniul sau de la programul de studii respectiv, sau din anul de studiu respectiv, la cuantumul lunar al bursei.

Art. 50.

Pentru departajarea studenţilor cu medii egale clasaţi pe ultimul loc, Consiliul facultăţii stabileşte criterii de departajare.

Art. 51.

Dacă după acordarea burselor mai rămâne un fond de burse nefolosit, acesta se repartizează altor programe de studii şi ani de studii din cadrul aceleiaşi facultăţi, pe baza hotărârii Consiliului facultăţii. Dacă în continuare rămâne un fond disponibil, acesta se pune la dispoziţia conducerii universităţii pentru redistribuire.

 

Capitolul IV. ALTE  DISPOZIŢII

 

Art. 52.

Studenții pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licență, pentru un singur program de masterat și un singur program de doctorat, cu excepția burselor pentru stagii de studii universitare și postuniversitare prevăzute la art. 205, alin. (10) din LEN nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 53.

(1) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.

(2) Prin excepție de la alin. (1), studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă reglementată în prezenta metodologie.

(3) Prin excepție de la alin. (1), studenții doctoranzi înmatriculați pe loc la buget, cu bursă nu pot primi alte burse din venituri proprii, cu excepția burselor sociale.

Art. 54.

(1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare (ciclul I și II comasat), la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.

(2) La acordarea burselor, secretariatele vor solicita studenților declarații pe propria răspundere, în care să se specifice dacă sunt absolvenți și/sau au mai fost studenți la alte facultăți. Ulterior, studenții care au absolvit sau au fost studenți ai altor facultăți vor depune adeverințe din care sa reiasă dacă au mai beneficiat de bursă. Acordarea de burse de la buget, se va efectua astfel încât studentul să nu depășească numărul de ani corespunzători ciclului I și II comasat.

(3) Acordarea bursei sociale împreună cu alt tip de bursă se va calcula începând cu luna martie a anul 2017, conform Ordinului 3392/ 02.03.2017.

(4) În cazul în care, ulterior acordării și plății burselor, se constată că s-a depășit numărul de ani corespunzător de acordare a burselor, secretariatul facultăților și al CSUD, vor efectua corecții, prin adresă scrisă de modificare a tabelului inițial cu studenții bursieri. În baza acestor adrese Serviciul financiar stornează bursele respective, iar studenții debitori vor returna în cel mai scurt timp sumele încasate.

Art. 55.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează al doilea program de studii pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă, dacă îndeplinesc criteriile corespunzătoare categoriei respective de bursă.

Art. 56.

Nu pot primi niciuna dintre bursele reglementate de prezenta metodologie cadrele didactice ale universităţii care au statut de student în universitate.

Art. 57.

Studenţii transferaţi de la o altă specializare, facultate sau instituţie de învăţământ superior la învăţământul cu frecvenţă şi studenţii reînmatriculaţi pot primi bursă începând cu semestrul sau cu anul universitar următor celui în care au promovat verificările (colocviile), proiectele şi examenele de diferenţă stabilite, cu condiţia îndeplinirii criteriilor corespunzătoare categoriei respective de bursă. Studenţii integralişti transferaţi de la ID/IFR la învăţământul cu frecvenţă nu primesc burse de merit sau de performanţă în anul universitar în care a avut loc transferul.

Art. 58.

Bursele şi alte forme de sprijin material acordate în baza prezentei metodologii sunt intercondiționate de calitatea de student. Pierderea calității de student determină pierderea dreptului de a intra în posesia bursei. Cuantumul bursei aferent studentului bursier care a pierdut calitatea de student rămâne în fondul de burse.

Art. 59.

Bursele reglementate prin prezenta metodologie se acordă şi studenţilor plecaţi în străinătate pe baza unor acorduri interuniversitare (Erasmus şi altele).

 

Capitolul V. DISPOZIŢII  FINALE

 

Art. 60.

Pentru toţi studenţii, plata burselor se face în contul personal de card, de regulă, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

Art. 61.

La începutul fiecărei perioade de acordare a burselor, după afişarea listelor nominale cu studenţii bursieri, aceştia au obligaţia să depună, la biroul financiar al universităţii, actele necesare pentru virarea pe card a burselor, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie pentru primele 6 luni din anul universitar, respectiv 15 mai pentru ultimele 6 luni din anul universitar. Dacă studenții bursieri nu depun extrasele de cont la termenul prevăzut, aceștia pierd dreptul de a mai ridica bursa respectivă. În consecinţă, cuantumul bursei se stornează de către Direcţia economică.

Art. 62.

Bursele studenţilor exmatriculaţi, neridicate timp de un an, rămân în fondul pentru burse, urmând să fie redistribuite către alţi studenţi.

Art. 63.

Studenţii cu taxă care au calitatea de salariaţi ai Universităţii şi beneficiază de scutire parţială sau totală de taxă nu pot primi bursă.

Art. 64.

Calendarul procedurilor de acordare a burselor se afişează pe site-ul universităţii şi la avizierele facultăţilor, împreună cu criteriile specifice aprobate de Consiliul facultăţii.

Art. 65.

Prezenta metodologie a fost avizată în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 21 septembrie 2022, aprobată de Senat prin Hotărârea nr. 314 din 26.09.2022.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email