UGAL

 

INTRODUCERE

 

Art. 1

Prezentul regulament este elaborat în baza:Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate; Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate;Ordinului ministrului educaţiei nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; Ordinului nr. 3952 din 03/05/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011şi a Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, precum şi a prevederilor Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați.

Art. 2

Prezentul regulament se aplică începând cu promoţia anului universitar 2021-2022, precum şi absolvenţilor promoțiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.

Art. 3

Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă, diplomă şi disertaţie - se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi regulamentului propriu aprobat de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Art. 4

Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele aprobate de Senatul universităţii prin Calendarul examenelor de finalizare a studiilor în anul universitar 2021-2022, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

Art. 5

Programele de studii organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează astfel:

a) pentru ciclul I de studii universitare - studiile universitare de licenţă/diplomă se încheie cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti;

b) pentru ciclul II de studii universitare - studiile universitare de master se încheie cu examen de disertaţie.

Art. 6

(1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu:

a) examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;

b) examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care organizează şi desfăşoară examene de finalizare a studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd, în regulamentul propriu, un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 7

(1) În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie.

(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.

(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.

(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examenul de selecţie prevăd, în regulamentul propriu, un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru studenţii şi absolvenţii care au fost înmatriculaţi la specializările/programele de studii care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate şi care şi-au încetat procesul didactic se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ

 

Art. 8

(1) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă pentru absolvenții proprii la:

a. programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii;

b. programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care are programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în acelaşi domeniu de licenţă.

(2) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universității, în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea regulamentului propriu.

(3) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe de studii/specializări susţin examenul de finalizare a studiilor la programe de studii/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

(4) În situaţii excepţionale, temeinic argumentate, o instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializări autorizate să funcţioneze provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul instituţiei respective, cu avizul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Art. 9

Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.

Art. 10

(1) Pot susţine examen de licenţă/diplomă:

a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare;

b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.

(2) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul consiliilor de administraţie.

(3) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.

Art. 11

(1) Înscrierea absolvenţilor proprii pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;

(2) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, care şcolarizează programe identice sau similare, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul favorabil al consiliilor de administraţie. Programele de studii „similare” sunt stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

(3) Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă/specializărilor menţionate la art. 7 se înscriu şi susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţia de învăţământ superior în cadrul căreia au promovat examenul de selecţie.

Art. 12

(1) Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de universitate sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută.

(2) Examenele de licenţă/diplomă se desfăşoară în spațiile pe care universitatea are dreptul să le utilizeze.

(3) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se face respectându-se calendarul examenelor de finalizare a studiilor în anul universitar 2021-2022, aprobat prin HS nr. 12 din 21 ianuarie 2022, cu modificările ulterioare, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Din componenţa dosarului de examen, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, acestea fiind înlocuite cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.

Art. 13

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunile iunie-iulie și septembrie ale anului universitar curent şi sesiunea februarie a anului universitar următor. În toate sesiunile se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.

Art. 14

(1) Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, după cum urmează:

a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. (2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau urgență, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, probele menționate la alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția existenței și folosirii unei platforme electronice adecvate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte și arhivată la nivelul facultății.

(4) Studenții la studii universitare de licență, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, participă la examenele prevăzute de art. 143 din Legea nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor/ regulamentelor din universitate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte și arhivată la nivelul facultății.

(5) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.

(6) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul facultăţii organizatoare.

(7) În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, dintr-o componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.

(8) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru absolvenții promoției 2022se poate realiza prin cel puțin una dintre următoarele: probă scrisă, probă orală, probă practică. Modalitatea efectivă de susținere a probelor se aprobă de către Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”, după avizul Consiliului de administrație, la propunerea consiliilor facultăţilor.

Art. 15

(1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00.

(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare probă.

(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei de examen, inclusiv președintele se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.

(5) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10.

(6) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă, nu este publică.

(7) Rezultatele obținute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

(8) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web.

Art. 16

(1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor şi cu aprobarea Consiliului de administrație.

(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor și se publică pe site-urile facultăţilor.

(3) Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

(4) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minimum trei membri, un secretar și cel puțin un membru supleant. În cazul indisponibilității membrilor sau secretarului se face înlocuirea cu membrii supleanți. În cazul indisponibilității președintelui se înaintează spre aprobare, în Consiliul de Administrație, o nouă propunere de comisie.

(5) Preşedintele comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar.

(6) Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar.

(7) Secretarul comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.

(8) Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă şi secretarul acesteia nu se pot afla, în raport cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

(9) Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă/diplomă, în cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior, universitatea încheie un protocol cu instituţia de învăţământ superior autorizată provizoriu, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administrație. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, precum şi personalul didactic auxiliar implicat sunt remunerați pentru această activitate exclusiv de instituția organizatoare.

(10) Candidaţii sunt informaţi despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediile facultăților şi pe paginile web ale acestora.

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

 

Art. 17

Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.

Art. 18

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19

Pentru un program de studii universitare de masterat, examenul de disertaţie se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă.

Art. 20

(1) Examenele de disertaţie se desfăşoară la sediul facultăţii.

(2) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertaţie se face individual, respectându-se calendarul examenelor de finalizare a studiilor în anul universitar 2021-2022, aprobat prin HS nr. 12 din 21 ianuarie 2022, cu modificările ulterioare.

(3) Candidaţii sunt informaţi despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediile facultăților şi pe paginile web ale acestora.

Art. 21

(1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau urgență, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, susținerea lucrării de disertație se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția existenței și folosirii unei platforme electronice adecvate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral pentru fiecare absolvent în parte și arhivată la nivelul facultății.

(4) Studenții la studii universitare de master, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, participă la examenele prevăzute de art. 143 din Legea nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor/ regulamentelordin universitate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral pentru fiecare absolvent în parte și arhivată la nivelul facultății.

(5) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

(6) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, pe baza notelor acordate de către membrii comisiei de examen, inclusiv președintele.

(7) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10.

(8) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie, nu este publică.

(9) Rezultatele se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web.

Art. 22

(1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de masterat, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de administrație.

(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de disertaţie și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor și se publică pe site-urile facultăţilor.

(3) Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

(4) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minimum trei membri, un secretar și cel puțin un membru supleant. În cazul indisponibilității membrilor sau secretarului se face înlocuirea cu membrii supleanți. În cazul indisponibilității președintelui, se înaintează spre aprobare în Consiliul de Administrație o nouă propunere de comisie.

(5) Preşedintele comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar.

(6) Membrii comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar.

(7) Secretarul comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.

(8) Membrii comisiei de examen de disertaţie şi secretarul acesteia nu se pot afla, în raport cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

Art. 23

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunile iunie-iulie și septembrie ale anului universitar curent şi sesiunea februarie a anului universitar următor. În toate sesiunile, se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.

 

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ABSOLVENŢII ALTOR INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

 

Art. 24

(1) Universitatea poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universităţii, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai funcţionează la nivel naţional şi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

(3) Absolvenții programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate/ autorizate să funcționeze provizoriu intrate în lichidare sau lichidate, care nu au susținut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au aceste programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate.

Art. 25

(1) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.

(2) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 26

(1) În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea, de către absolvenţi, a unui examen de selecţie.

(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine, ulterior, şi examenul de licenţă/diplomă.

(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.

Art. 27

(1) Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, numai în cadrul instituţiei de învăţământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru situaţii deosebite, temeinic motivate, instituţia organizatoare poate desfăşura susţinerea examenelor de licenţă în spații aparţinând instituţiilor de învăţământ superior de unde provin candidaţii, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei.

(3) Costurile pentru examenul de selecţie vor fi suportate integral de către instituţia de la care provin absolvenţii.

(4) Studenţii cu taxă de la specializările autorizate provizoriu, care susţin examenul de finalizare a studiilor în alt centru universitar, vor suporta, conform legii, cheltuielile generate de susţinerea acestui examen.

 

COMUNICAREA REZULTATELOR ŞI CONTESTAŢIILE

 

Art. 28

(1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul facultății şi pe pagina web a acesteia, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii.

(2) Contestaţiile privind rezultatele unei probe se depun la secretariatele facultăţilor în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea acestora şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de analiză şi de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc pe programe de studii, prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii.

(4) Membrii comisiei de analiză şi de soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla, în raport cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

(5) Componenţa comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul facultăţii.

(6) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

(7) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

Art. 29

În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cheltuielile aferente acestora fiind suportate de către candidat. Examenul de finalizare a studiilor la care absolventul nu s-a prezentat sau pe care nu l-a promovat în sesiunea de vară, cu promoţia căreia îi aparţine, poate fi repetat în sesiunile din septembrie şi din februarie, fără suportarea cheltuielilor aferente.

 

DIPLOMELE. ADEVERINŢELE

 

Art. 30

Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor la programul de studii/specializarea absolvit(ă) se eliberează de către universitate, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

Art. 31

(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

(2) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din universitate, aflate în funcție la data completării, sigiliul instituției, precum şi următoarele informaţii:

a) domeniul de studii universitare;

b) programul de studii universitare/specializarea;

c) perioada de studii;

d) media anilor de studii;

e) media examenului de finalizare a studiilor;

f) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, localizarea geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărâre a Guvernului, Ordin al ministrului, după caz).

g) numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare/aprobării de școlarizare/atestatului de recunoaștere a studiilor – pentru studenții străini.

(3) Absolvenţilor li se eliberează, de regulă, o singură adeverinţă de finalizare a studiilor. În cazul pierderii sau distrugerii, la cerere, se eliberează o nouă adeverinţă, cu un nou număr de înregistrare, al cărei termen de valabilitate se încadrează în perioada de maximum 12 luni calculată de la promovarea examenului de finalizare a studiilor.

(4) Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o adeverinţă privind absolvirea fără examen de finalizare a studiilor. Această adeverinţă este întocmită şi eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită şi cuprinde următoarele elemente minimale obligatorii:

a) domeniul de studii universitare;

b) programul de studii universitare/specializarea;

c) perioada de studii;

d) media anilor de studii;

e) statutul de acreditare/autorizare de funcţionare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, localizarea geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărâre a Guvernului, Ordin al ministrului, după caz);

f) numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare la studii/aprobării de şcolarizare/adeverinţei de recunoaştere a studiilor - pentru studenţii străini;

g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor din instituţie aflate în funcţie la data completării (rector, secretar-şef universitate, decan, secretar-şef facultate) şi sigiliul instituţiei.

(5) În cazul instituțiilor de învățământ superior desființate, suplimentul la diplomă se completează și se eliberează de către instituția de învățământ universitar acreditată care a organizat examenul de finalizare a studiilor universitare, în baza situației școlare/ foii matricole cu care absolventul a fost admis să susțină examenul de finalizare a studiilor, respectiv a documentelor eliberate de către Arhivele Naționale, serviciile județene/ Serviciul Municipiului București ale/ al Arhivelor Naționale sau de către instituțiile unde a fost depusă arhiva instituției desființate, după caz.

(6) Atunci când se dovedeşte că un certificat sau o diplomă de studii s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară, Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii (art. 146 LEN).

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 32

Prezentul regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2021-2022.

Art. 33

(1) Conducerile facultăţilor vor lua măsuri pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării, de către cumpărător, a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.

(2) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor (art. 143, alin (4) LEN).

(3) Lucrările de licenţă/diplomă/disertaţie vor fi legate tip carte, cu şină/spiră/arc.

Art. 34

Conducerile facultăţilor răspund de aplicarea corectă a OME nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi de desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, precum şi a prevederilor prezentului regulament.

 

*Prezentul regulament a fost avizat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 03 martie 2022 şi aprobat de Senat prin Hotărârea nr. 110 din 16 martie 2022.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email