UGAL

STUDENT VIZITATOR (visiting student / free-mover) For all the necessary information visit the english version of  our website
 

I. Ce este un student vizitator?

Studentul vizitator este un student străin care, pe parcursul studiilor efectuate la universitatea în care este înmatriculat (universitatea de origine/home university), alege să urmeze anumite cursuri și să susțină examenele aferente acestora, într-o altă universitate (universitatea gazdă/host university), pentru un semestru sau pentru un an academic, fără a primi diplomă de studii.

Nu este nevoie ca între cele două universități implicate să existe acorduri bilaterale prealabile.

Studentul vizitator sau „visting student”/„free mover”:
 • nu primește bursă de la universitatea gazdă;
 • este înmatriculat la studii ca student temporar (visiting student / free mover);
 • plătește taxă de studii, în cuantumul taxelor stabilite pentru studenții români, din anul I.

II. Procedură de înmatriculare

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:
 • formularul de înscriere (Application form for Free Movers);
 • adeverință de la universitatea de orgine la care acesta este înmatriculat, din care să reiasă statutul de student și anul de studii;
 • foaie matricolă cu studiile efectuate până la momentul respectiv, în original și tradusă în limba română;
 • copie după cartea de identitate;
 • certificat medical;
 • copie după Learning Agreement:
         - Când studentul vizitator sosește în cadrul universității, acesta va avea asupra sa 3 (trei) exemplare originale ale Learning Agreement-ului în care sunt menționate cursurile pe care dorește să le urmeze în calitate de student vizitator. Numele și semnătura fiecărui student trebuie trecute pe fiecare pagină a Learning Agreement-ului. Numărul minim de credite aferent unui an universitar nu poate fi mai mic de 60, iar pentru un semestru, mai mic de 30.

Documentele solicitate se transmit prin e-mail către un reprezentant al Biroului de Cooperare internațională și studenți străini, anterior zilei de 1 august, pentru primul semestru al anului în curs sau pentru întregul an universitar și înainte de 1 februarie pentru semestrul al doilea.

Dosarele incomplete – dosare cu acte care lipsesc, documente nesemnate și neștampilate sau parțial semnate, duc la respingerea dosarului.

Reprezentantul Biroului de Cooperare internațională și studenți străini înaintează dosarele candidaților către facultățile pentru care aceștia optează. După verificarea documentelor și după avizul facultății, se emite o scrisoare de acceptare semnată de către responsabilul Biroului de Cooperare internațională și studenți străini. În cazul în care dosarul candidatului este respins, se returnează dosarul.

Scrisoarea de acceptare este trimisă studentului prin e-mail (versiunea scanată).

La începerea anului universitar, studenții completează un Contract de Studii și înmânează cele 3 (trei) exemplare în original ale Learning Agreement-ului, precum și foaia matricolă, în original și tradusă în limba română. După verificarea, semnarea și înregistrarea Learning Agreement-ului, reprezentanții secretariatului facultății vor păstra un exemplar, un exemplar rămâne la studentul vizitator și unul pentru universitatea de proveniență.  

Cursurile încep, de regulă, la data de 1 octombrie a anului în curs și indică începutul primului semestru. Semestrul al doilea începe conform structurii anului universitar în curs pentru ciclul I și II de studii universitare.

După începerea cursurilor, în termen de 30 de zile, studenții au posibilitatea să modifice Learning Agreement-ul prin alegerea altor discipline pe care doresc să le studieze (prin completarea documentului Changes of the Learning Agreement).

Studenții au obligația de a participa la toate formele de activitate didactică (cursuri, seminare, tutoriat, lucrări practice, proiecte şi practică) pentru care au optat în Learning Agreement sau pe care le-au modificat prin completarea Changes of the Learning Agreement, precum şi dreptul să folosească laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminare, sălile de lectură, bazele sportive şi celelalte resurse ale universităţii puse la dispoziţia sa, pentru o cât mai bună pregătire profesională.

Fiecărui program de studiu îi este atribuit câte un cadru didactic responsabil de mobilitate pentru anul academic respectiv, iar la începutul stagiului de mobilitate, studentul vizitator ia legatura cu acesta pentru a clarifica eventualele nelămuriri ce le poate avea și explicarea metodelor de studiu autohtone.

Studenții vizitatori pot alege doar disciplinele aferente semestrului pentru care au optat. Nu este permisă participarea la alte cursuri, seminare, tutoriat, lucrări practice, proiecte şi practică, față de cele completate în Learning Agreement și în Changes of the Learning Agreement.

La finalizarea stagiului de mobilitate, studenţilor vizitatori li se eliberează, de către facultate, foaia matricolă (Transcript of Records). Foaia matricolă va fi eliberată în termen de 30 de zile de la finalizarea sesiunii de examene, de către secretariatul facultății.

Termenele de plată a taxei sunt:
 • 1 - 17 octombrie al anului respectiv, pentru studenţii vizitatori care doresc să studieze în primul semestru și care vor plăti jumătate din taxa aferentă studenților români din anul I;
 • 1 - 20 martie al anului respectiv, pentru studenţii vizitatori care doresc să studieze în al doilea semestru și care vor plăti jumătate din taxa aferentă studenților români din anul I;
 • 1 - 17 octombrie și 1-20 martie, pentru studenţii vizitatori care doresc să studieze pentru întregul an universitar și care au posibilitatea de a plăti taxa aferentă studenților români din anul I, în două tranşe;

După plata taxei, studenții vizitatori duc o copie a dovezii de plată a taxei la secretariatul facultății la care au fost înmatriculați. Neplata sau nerespectarea termenelor de plată a taxei de școlarizare duce la exmatricularea studentului.

Studenții vizitatori au dreptul de a solicita cazarea în căminele studenţeşti, contra cost, în funcție de disponibilitatea camerelor, prin completarea documentului Accommodation form for FREE MOVERS.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email