UGALUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi asumă misiunea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:

 • formare iniţială şi formare continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;
 • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al ştiinţelor economice, al artelor, al literelor, al ştiinţelor umaniste, al ştiinţelor medicale, al ştiinţelor juridice, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

Universitatea oferă tuturor membrilor comunităţii condiţiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor personale prin învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activităţi socio-culturale.
Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului opţiunilor şi la dezvoltarea culturii politice şi civice.
Universitatea îşi asumă rolul de pol de creaţie ştiinţifică şi tehnologică pentru sprijinirea tuturor unităţilor economice, de învăţământ şi sociale din regiune.
Universitatea are misiunea de promovare a valorilor culturii naţionale şi universale.

Universitatea îşi îndeplineşte misiunea prin realizarea următoarelor obiective:

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, sănătate, activităţi tehnice, economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studiu aflate în structura Universităţii, standardelor educaţionale şi cerinţelor societăţii;
 • actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de masterat, doctorat, studii postdoctorale şi postuniversitare şi de formare continuă;


Universitatea are ca obiectiv asigurarea calităţii activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale prin:

 • perfecţionarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a metodelor didactice de predare şi de evaluare;
 • perfecţionarea învăţământului bazat pe credite de studii transferabile, pentru a asigura posibilitatea trecerii studenţilor de la un program de studiu la altul şi recunoaşterea internaţională a diplomelor acordate de Universitate;
 • dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea preocupărilor legate de informatizarea procesului didactico-formativ;
 • descoperirea, stimularea şi valorificarea aptitudinilor studenţilor, acordându-se o atenţie deosebită valorilor individuale.


Dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale şi aplicative se face prin:

 • creşterea potenţialului uman şi a resurselor materiale ale centrelor de cercetare;
 • stimularea participării colectivelor de cercetare la competiţiile de nivel naţional şi internaţional, pentru susţinerea financiară şi asigurarea vizibilităţii cercetării fundamentale şi aplicative;
 • dezvoltarea, atestarea şi diversificarea centrelor de cercetare;
 • dezvoltarea cooperării ştiinţifice internaţionale, inclusiv prin stimularea participării în cadrul programelor de cercetare, dezvoltare, inovare la nivel internaţional.


Asigurarea managementului calităţii activităţii didactice, de cercetare şi administrative prin intermediul Consiliului de Calitate condus de Rector. Consiliul acţionează prin intermediul Departamentului de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii, alcătuit din Comisia de Calitate şi Serviciul de Evaluare Internă şi Asigurarea Calităţii şi elaborează şi implementează standardele şi procedurile de asigurare a calităţii la nivelul universităţii.
Cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a microproducţiei.
Dezvoltarea continuă a sistemului informatic conectat la reţelele naţionale şi internaţionale, care să asigure satisfacerea cerinţelor integrării în societatea informaţională.
Continuarea dezvoltării, modernizării şi informatizării bibliotecii şi a întregii baze informaţionale a Universităţii şi conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel naţional şi internaţional.
Sprijinirea şi coordonarea obiectivelor Clubului Sportiv Universitar.
Conferirea tuturor tipurilor de titluri, ordine şi medalii prevăzute în sistemul naţional de diplome universitare şi postuniversitare. Universitatea încununează contribuţia unor personalităţi din ţară şi din străinătate la viaţa ştiinţifică şi culturală a lumii contemporane prin conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor onorific şi Senator de onoare şi onorează activităţile de excepţie ale profesorilor pensionari sau pensionabili cu titlul de Profesor Emeritus.

Universitatea este o instituţie de stat, de interes public, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de autonomie universitară şi democraţie academică şi în care sunt aplicate următoarele principii:

 • principiul autonomiei universitare;
 • principiul libertăţii academice;
 • principiul centrării educaţiei pe student;
 • principiul răspunderii publice;
 • principiul asigurării calităţii;
 • principiul echităţii;
 • principiul eficienţei manageriale şi financiare;
 • principiul transparenţei;
 • principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;
 • principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;
 • principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
 • principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email