UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere la masterat pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

 

For all the necessary information visit the English version of our website.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate ciclurile de studii universitare în aceleași condiţii prevăzute de lege pentru cetățenii români, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine. Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED).

 

1. Actele necesare pentru înscrierea la centrul special amenajat:

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de licență/inginer în original și anexa în copie; absolvenții promoției 2021 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii) precum și adeverința eliberată de secretariatul facultății cu media anuală din ultimul an de studii de licență (pentru departajare). În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv a adeverinței (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii), se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • diploma de bacalaureat (în copie);
 • Diploma/certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică
 • adeverință medicală tip, eliberată de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de „clinic sănătos”;
  • pentru candidații care optează pentru domeniile Știința sportului și educației fiziceMuzică, adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F;
  • pentru candidații de la domeniile sus-menționate, adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL);
   Comisia Centrală de Admitere are dreptul, să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea de sănătate a candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei pentru fiecare facultate;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei licență/inginer și anexa în copie, ambele certificate „conform cu originalul”.

Actele necesare pentru înscrierea online se vor trimite la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 în copie scanată / fotografie, format *.jpeg. Acestea sunt:

 • diploma de licență/inginer și anexa; absolvenții promoției 2021 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvi re (care trebuie să cuprindă mediile generale aritmetice ale anilor de studii) precum și adeverință eliberată de secretariatul facultății cu media anuală din ultimul an de studii de licență (pentru departajare). În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, se va anexa și copia legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • diploma de bacalaureat;
 • Diploma/certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau Certificatul de competență lingvistică;
 • adeverință medicală tip, eliberată de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de „clinic sănătos”;
  • pentru candidații care optează pentru domeniile Știința sportului și educației fiziceMuzică adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F;
  • pentru candidații de la domeniile sus-menționate, adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL);
   Comisia Centrală de Admitere are dreptul, să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • fotografie tip buletin;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei pentru fiecare facultate. Detalii privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro;
 • certificatul de naștere;
 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei licență/inginer și anexa în copie, ambele certificate „conform cu originalul”;
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admitere.ugal.ro și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

 

2. Perioada de depunere a dosarelor

 • 15 - 22 iulie 2021 - înscrieri online și la centrele special amenajate
 • 6-14 septembrie 2021 - înscrieri online
 • 9-11, 13-14 septembrie 2021 - înscrieri la centrele special amenajate

 

3. Locația unde se depun dosarele:

Înscrierile se pot face la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, precum și online, prin transmiterea documentelor la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform calendarului de admitere.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email