UGAL


METODOLOGIE 
privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 

Art. 1.

(1) Prezentul regulament stabileste metodologia după care se desfășoară constituirea structurilor de conducere ale școlilor doctorale (nominalizarea Directorilor Școlilor doctorale și alegerea Consiliilor Școlilor doctorale).

(2) Procesul de selectare și numire a Directorilor Școlilor doctorale și de alegere a Consiliilor Școlilor doctorale (numite în continuare CSD) de la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (numită în continuare UDJG) are la bază legislaţia naţională, respectiv:

  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  • HG 681/29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
  • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4843/01.08.2006 privind domeniile pentru studiile universitare de doctorat, precum și REGULAMENTUL INSTITUŢIONAL privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

(3) Conform art. 3.4. al Regulamentului Instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, studiile universitare de doctorat sunt organizate sub forma şcolilor doctorale pluridisciplinare. În cadrul şcolilor doctorale pluridisciplinare din UDJG (Şcoala doctorală de Inginerie mecanică și industrială - SDIMI, Şcoala doctorală de Ṣtiinte fundamentale ṣi ingineresti - SDSFI, Școala doctorală de Științe biomedicale - SDSBM și Şcoala doctorală de Ştiinţe socio-umane - SSDSU), conducătorii de doctorat alcătuiesc colective care definesc un domeniu sau un subdomeniu de doctorat.

 

Art. 2.

(1) Conform Art. 3.15 alin.(1) din Regulamentul Instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Şcoala doctorală este condusă de Directorul Școlii doctorale împreună cu Consiliul Școlii doctorale.

(2) Directorul Școlii doctorale este desemnat de către CSUD-UDJG, dintre conducătorii de doctorat din cadrul acesteia şi este membru de drept în CSD.

(3) Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament şi este numit prin decizie a Rectorului UDJG. CSD este asimilat Consiliului departamentului.

(4) Membrii CSD (excluzând membrii studenţi-doctoranzi) sunt cadre didactice universitare sau cercetători, membri ai şcolii doctorale, care au dreptul de a conduce doctorate în ţară sau în străinătate.

(5) Membrii CSD, conducători de doctorat şi studenți-doctoranzi, se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat şi, respectiv, al studenților-doctoranzilor din şcoala doctorală respectivă.

 

Art. 3.

Selectarea directorilor Școlilor Doctorale și alegerea Consiliilor Școlilor doctorale de la IOSUD-UDJG este un proces transparent, în sensul că metodologia de selectare în forma aprobată de Senatul UDJG, graficul de desfăşurare a activităţilor, dosarele candidaţilor pentru funcţiile de directori ai Școlilor Doctorale și pentru alegerea membrilor CSD şi rezultatul avizării candidaţilor în CSUD-UDJG sunt publicate pe site-ul UDJG şi sunt accesibile tuturor membrilor comunității academice.

 

Desemnarea Directorului Școlii Doctorale

 

Art. 4.

(1) Consiliul Școlii doctorale este condus de către Directorul Școlii doctorale, care este desemnat de CSUD, dintre conducătorii de doctorat din cadrul școlii doctorale care au depus dosarul complet în conformitate cu calendarul aprobat. Directorul Școlii doctorale trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, standarde în vigoare la data desemnării sale ca director al şcolii doctorale sau să aibă atestatul de abilitare acordat de Ministerul Educației.

(2) Directorul Școlii doctorale este membru de drept în Consiliul Școlii doctorale.

(3) Candidaţii conducători de doctorat vor depune, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor, la Registratura universităţii, un dosar compus din următoarele documente:

a) Cerere tip (Anexa 1);

b) Declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 2);

c) Curriculum vitae (în extenso), care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare științifică şi didactică, recunoașterea în comunitatea academică pe baza unor indicatori consacraţi, precum citări în baza de date Web of Science şi indice Hirsch, experiența managerială, activitatea de conducere de doctorat, reprezentarea în comisii de interes național/internațional, colaborările internaționale și naționale (în format tipărit și electronic);

d) Fişa de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în domeniul în care sunt conducători de doctorat.

(4) CSUD analizează dosarele candidaților pe baza elementelor enumerate la art. 4 alin. (3).

 

Art. 5.

Pentru desemnarea directorilor şcolilor doctorale, CSUD-UDJG se  reuneşte în plen, cu un cvorum format din cel puţin 2/3 din numărul său de membri. Conducerea şedinţei este asigurată de directorul CSUD-UDJG. CSUD-UDJG desemnează cei patru directori cu votul majoritar simplu al cvorumului.

 

Art. 6.

CSUD-UDJG înaintează Rectorului Universităţii lista candidaţilor care au fost desemnați să ocupe funcția de Director CSD prin majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului, împreună cu procesul-verbal al şedinţei de avizare.

 

Art. 7.

Directorii Școlilor doctorale desemnaţi vor fi numiţi prin Decizia Rectorului Universităţii.

 

Art. 8.

Mandatul Directorului Şcolii doctorale este de 5 ani.

 

Alegerea Consiliului Școlii Doctorale

 

Art. 9.

(1) Membrii CSD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, să fie afiliați la școala doctorală și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data alegerii lor ca membri ai Consiliului Școlii doctorale, sau să aibă atestatul de abilitare acordat de Ministerul Educației.

(2) Membrii CSD cadre didactice conducători de doctorat se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat din școala doctorală respectivă. Data, ora și sala/locul de desfășurare a procesului de vot sunt anunțate către fiecare conducător de doctorat (prin e-mail) şi prin afişare la avizierele universităţii.

(3) Membrii CSD studenți-doctoranzi se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al studenților-doctoranzi din IOSUD-UDJG. În cazul studenților-doctoranzi se va vota prin corespondență.

(4) Numărul membrilor CSD este după cum urmează:

  • Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie mecanică și industrială - CSDIMI este alcătuit din 7 membri, respectiv directorul CSDIMI şi alţi 6 membri cu drept de vot, din care 5 conducători de doctorat şi 1 student-doctorand,
  • Consiliul Şcolii Doctorale de Ṣtiinte fundamentale ṣi inginerești - CSDSFI este alcătuit din 7 membri, respectiv directorul CSDSFI şi alţi 6 membri cu drept de vot, din care 5 conducători de doctorat şi 1 student-doctorand,
  • Consiliul Şcolii Doctorale de Științe biomedicale - CSDSBM este alcătuit din 7 membri, respectiv directorul CSDSBM şi alţi 6 membri cu drept de vot, din care 5 conducători de doctorat şi 1 student- doctorant,
  • Consiliul Şcolii Doctorale de Științe socio-umane - CSDSSU este alcătuit din 7 membri, respectiv directorul CSDSSU şi alţi 6 membri cu drept de vot, din care 5 conducători de doctorat şi 1 student-doctorant.

(5) Comisia de numărare şi validare a voturilor va fi formată dintr-un număr de 3 conducători de doctorat de la fiecare ṣcoală doctorală, care nu sunt şi candidaţi, plus secretarul comisiei.

În cazul alegerii membrilor CSD cadre didactice conducători de doctorat, votarea constă în marcarea (bifarea) pe buletin a maximum 5 candidați (pentru fiecare școală doctorală în parte). Bifarea unui număr mai mare de candidaţi va atrage anularea buletinului de vot. Vor fi declaraţi aleşi primii 5 candidaţi care întrunesc cele mai multe voturi. Toţi participanţii la vot trebuie să prezinte actul de identitate şi să semneze o listă de prezenţă, în 2 exemplare.

(6) În cazul alegerii membrilor CSD studenți-doctoranzi, votarea constă în exprimarea prin vot electronic pe adresa/adresele de email indicată/indicate de către secretarul comisiei, a opțiunii pentru maximum 1 candidat student-doctorand dintre cei care au depus dosare de candidatură conform calendarului alegerilor. Va fi declarat ales primul candidat care va întruni cele mai multe voturi valabil exprimate.

(7) În caz de număr egal de voturi, se recurge la balotaj, organizându-se un al doilea tur de scrutin.

(8) Alegerile se consideră statutare dacă este întrunită majoritatea simplă a numărului de conducători de doctorat, respectiv studenți-doctoranzi care participă la scrutin. În cazul în care nu este întrunit cvorumul la una din categorii, conducători de doctorat respectiv studenți-doctoranzi, se repetă scrutinul doar la categoria respectivă şi alegerile se consideră statutare indiferent de numărul de conducători de doctorat, respectiv studenți-doctoranzi care participă la scrutin.

(9) Membrii CSD au mandate de 5 ani. În cazul membrilor studenţi-doctoranzi, aceştia îşi vor înceta mandatul în momentul susţinerii publice a tezei de doctorat, urmând a fi ales alt membru student-doctorand.

(10) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSD, se organizează alegeri parţiale, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) și (5), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului CSD.

(11) Candidaturile pentru CSD (conducători de doctorat, respectiv studenți-doctoranzi) se depun la Registratura universităţii conform calendarului aprobat. CV-urile candidaților sunt publice și se fac cunoscute prin afișare pe site-ul universității.

(12) Candidaţii conducători de doctorat vor depune, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor, la Registratura universităţii, un dosar compus din următoarele documente:

a) Cerere tip (Anexa 3);

b) Declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 2);

c) Curriculum vitae;

d) Fişa de autoevaluare privind îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în domeniul în care sunt conducători de doctorat.

(13) Candidaţii studenţi-doctoranzi vor depune, în termenul prevăzut de calendarul alegerilor, la

Registratura universităţii, un dosar compus din următoarele documente:

a) Cerere tip (Anexa 4);

b) Curriculum vitae.

 

Art. 10.

Anexa cu graficul de desfăşurare a procesului de selectare a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD-UDJG face parte din prezenta metodologie.

 

 

Anexe:

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE a procesului de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Anexa 1 - Model cerere tip depunere dosar candidat la funcția de Director CSD

Anexa 2 - Model declarație pe propria răspundere

Anexa 3 - Model cerere tip depunere dosar candidat la funcția de membru CSD

Anexa 4 - Model cerere tip depunere dosar candidat la funcția de membru doctorand CSD

 

*prezenta Metodologie a fost aprobată prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 118 din 24 martie 2022.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email