UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art 1.

Comisia pentru dezvoltare instituţională şi internaţionalizare a Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se constituie şi funcţionează în temeiul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, al Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi și al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Senatului universitar.

Art. 2.

Comisia pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare a Senatului UDJG are rolul de a elabora şi de a propune Senatului orientările strategice fundamentale în materie de dezvoltare instituţională, de adaptare la mediul extern în condiţii de eficienţă, calitate şi competitivitate. Totodată, monitorizează evoluția acordurilor UDJG cu parteneri străini, prezența UDJG în rețelele internaționale de învățământ și cercetare științifică și propune strategii menite să eficientizeze acest domeniu.

 

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 3.

Componenţa comisiei se stabileşte la propunerea preşedintelui Senatului universitar, pe baza propunerilor/autopropunerilor senatorilor, la începutul mandatului şi se aprobă de către plenul Senatului prin vot deschis. Comisia funcționează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani, este formată dintr-un număr impar de membri şi este condusă de un președinte, numit de preşedintele Senatului universitar şi avizat de plenul Senatului.

Art. 4.

Comisia se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minim 2/3 din membrii săi.

Art. 5.

Comisia pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare este convocată de preşedintele comisiei sau de preşedintele Senatului.

Art. 6.

În situații excepționale, precum starea de urgență, starea de alertă și alte condiții care nu permit întrunirea comisiei, ședințele acesteia se pot derula în modul on-line, votul fiind exprimat electronic, prin e-mail.

Art. 7.

Membrii comisiei care nu pot lua parte la şedinţe trebuie să anunţe din timp președintele comisiei şi să menţioneze cauzele care îi împiedică să participe.

Art. 8.

Absența la ședința comisiei sau la exprimarea votului electronic pentru mai mult de 3 ședințe într-un an academic conduce la sancțiuni conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Senatului universitar.

Art. 9.

Comisia pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare, în îndeplinirea atribuţiilor proprii, emite Avize, Recomandări şi Puncte de vedere, care se adoptă cu majoritate simplă, exceptând cazurile în care se aplică alte prevederi.

Art. 10.

Documentele comisiei se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea președintelui sau a oricărui membru prezent la ședință, se va adopta procedura votului secret, dacă acest lucru nu contravine altor regulamente superioare.

Art. 11.

La ședințele comisiei pot fi invitate, fără drept de vot, persoane a căror prezență este apreciată ca fiind necesară pentru clarificarea unor aspecte aflate în competența comisiei.

Art. 12.

Documentele comisiei se tehnoredactează şi se semnează de preşedintele comisiei și se comunică Preşedintelui Senatului și Cancelariei Senatului pentru înregistrare.

Art. 13.

Calitatea de membru al Comisiei pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin decizia preşedintelui Senatului universitar, pentru motive bine întemeiate ce vor fi prezentate plenului Senatului.
b) la încetarea mandatului de membru al Senatului universitar;
c) prin pierderea calității de membru al Senatului universitar;
d) prin demisie sau transfer la o altă comisie a Senatului universitar.

 

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII

Art. 14.

Comisia monitorizează aplicarea procedurilor şi desfăşurarea activităţilor de dezvoltare instituțională și internaționalizare, în concordanţă cu strategia instituţională şi cu standardele practicate pe plan naţional şi european. Totodată, monitorizează modul de exercitare a autonomiei în materie de internaționalizare a activităților didactice, de cercetare științifică și de relaționare instituțională, programele de mobilitate internațională, parteneriatele internaționale, acordarea titlurilor onorifice pentru cetățeni străini.

Art. 15.

Comisia propune Senatului validarea noilor parteneriate internaționale ale UDJG și analizează oportunitățile de afiliere a universității la organismele academice și profesionale internaționale, făcând propuneri de aprobare către Senatul universitar.

Art. 16.

Comisia pentru dezvoltare instituţională şi internaţionalizare are următoarele atribuţii:

a) Inițiază proiecte de hotărâri, regulamente, materiale, în domeniul său de competență, care sunt supuse dezbaterii și aprobării în plenul Senatului;
b) Formulează puncte de vedere referitoare la proiectele de hotărâri, regulamente, proceduri, materiale inițiate de către Consiliul de Administrație sau de către un membru sau un grup de membri ai comunității academice, în domeniul său de competență;
c) Realizează analize şi întocmeşte studii privind organizarea şi funcţionarea instituţională, în raport cu dinamica mediului universitar şi a celui economico-social, propune proiecte şi programe de dezvoltare instituţională, de promovare a avantajului competitiv în condiţiile unui mediu concurenţial;
d) Propune Senatului aprobarea planului strategic de dezvoltare instituţională pe termen mediu şi lung şi planurile operaţionale anuale, precum şi celelalte documente de planificare strategică la nivel instituţional iniţiate de către Consiliul de administraţie şi consiliile profesorale ale facultăţilor;
e) Elaborează studii de diagnoză şi prognoză privind evoluţiile pe piaţa calificărilor universitare şi propune, în colaborare cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică, cu facultăţile şi cu departamentele, proiecte de dezvoltare a noi specializări, a noi forme şi niveluri de învăţământ universitar şi postuniversitar;
f) Analizează proiectele de cooperare sau asociere pe plan internațional, care implică participarea financiară a universității sau crearea de noi structuri proprii sau mixte ale acesteia, făcând propuneri de aprobare către Senatul universității;
g) Analizează propunerile de afiliere a universității la organisme academice și profesionale internaționale, înaintând propuneri spre aprobare în Senatul universitar;
h) Monitorizează activitatea de consolidare a unei culturi a colaborării internaționale, prin activități de promovare, sprijinire și dezvoltare a cooperării la nivel instituțional cu organizații internaționale;
i) Avizează și monitorizează respectarea cadrului legal privind recunoașterea perioadelor de studii sau de practică efectuate de către studenți în cadrul mobilităților Erasmus+;
j) Controlează activitatea Rectorului și a conducerii executive pe domeniul său de competență;
k) Realizează rapoarte de monitorizare și de control al activității conducerii executive și a Consiliului de Administrație, care sunt prezentate periodic și discutate în Senatul universității, pe domeniul său de competență;
l) Realizează un referat în domeniul de competență, în vederea validării Raportului anual al Rectorului cu privire la starea universității;
m) Inițiază propuneri de modificare a unor hotărâri, regulamente de funcționare, metodologii, alte documente care privesc dezvoltarea instituțională și relațiile internaționale și interinstituționale;
n) Îndeplinește alte atribuții specifice stabilite de către Senat sau la solicitarea Președintelui Senatului UDJG, în domeniile sale de competență.

Art. 17.

În vederea realizării atribuţiilor sale, Comisia pentru dezvoltare instituţională şi internaţionalizare solicită rapoarte şi informări din partea Prorectorului responsabil cu activitatea de internaționalizare și extensiunile universitare, Prorectorului responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții, precum şi din partea compartimentelor tehnico-administrative, stabilind termene pentru primirea acestora.

Art. 18.

Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii şi obligaţii:

a) Convoacă şi conduce şedinţele comisiei;
b) Coordonează activitatea comisiei şi oferă informaţii preşedintelui Senatului;
c) Prezintă Senatului raportul anual privind activitatea comisiei;
d) Asigură informarea membrilor comisiei şi pune la dispoziție toate documentele necesare desfăşurării activităţii;
e) Colaborează cu prorectorul responsabil cu activitatea de internaționalizare și extensiunile universitare și prorectorul responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții.

Art. 19.

Membrii comisiei au următoarele atribuţii şi obligaţii:

a) Participă la şedinţele comisiei;
b) Îşi exprimă liber opiniile privind problemele supuse analizei;
c) Participă prin vot la luarea deciziilor;
d) Participă la elaborarea documentelor specifice comisiei.

Art. 20.

Comisia pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare îşi desfăşoară activitatea colaborând cu toate structurile UDJG, în special cu Departamentul de strategii universitare, Compartimentul de cercetare, dezvoltare-inovare și Departamentul de mobilități internaționale și programe comunitare.

 

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 21.

Prezentul regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori este necesar, la propunerea Comisiei pentru dezvoltare instituţională şi internaţionalizare, cu votul majorităţii simple a membrilor Senatului universitar.

Art. 22.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 9 decembrie 2020.

 

 

Președinte Comisia pentru Dezvoltare Instituțională și Internaționalizare
Prof. univ. dr. ing. Liliana Celia RUSU

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email