UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
 

Art. 1.

Comisia pentru Activitatea Studenţilor şi Probleme Sociale a Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se constituie şi funcţionează în temeiul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, al Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi și al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului universitar.

Art. 2.

Comisia are în componenţa sa membri ai senatului, cadre didactice şi studenţi, şi se subordonează Preşedintelui Senatului;

Art. 3.

Comisia identifică oportunităţi şi propune soluţii la problemele din domeniul serviciilor sociale, administrative şi cultural-sportive adresate studenţilor, cu scopul final de îmbunătăţire permanentă a modului în care se asigură aceste servicii în cadrul universităţii.

Art. 4.

Comisia funcţionează în condiţiile unei colaborări permanente cu structurile de conducere şi administrative ale universităţii.

 

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
 

Art. 5.

Componenţa comisiei se stabileşte la propunerea preşedintelui Senatului universitar, pe baza propunerilor/autopropunerilor senatorilor, la începutul mandatului şi se aprobă de către plenul Senatului prin vot deschis. Comisia funcționează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani, este formată dintr-un număr impar de membri şi este condusă de un președinte, numit de preşedintele Senatului universitar şi avizat de plenul Senatului. Preşedintele comisiei este obligatoriu un student, de regulă doctorand, şi cel puţin 50% dintre membrii sunt reprezentanţi ai studenților în Senatul universitar.

Art. 6.

Comisia se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz, şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minim 2/3 din membrii săi.

Art. 7.

Comisia este convocată de preşedintele comisiei sau de preşedintele Senatului universitar.

Art. 8.

În situații excepționale, precum starea de urgență, starea de alertă și alte condiții care nu permit întrunirea comisiei, ședințele acesteia se pot derula în modul on-line, votul fiind exprimat electronic, prin e-mail.

Art. 9.

Membrii comisiei care nu pot lua parte la şedinţe, trebuie să anunţe din timp președintele comisiei şi să menţioneze cauzele care îi împiedică să participe.

Art. 10.

Absența la ședința comisiei sau la exprimarea votului electronic pentru mai mult de 3 ședințe într-un an academic conduce la sancțiuni conform Regulamentului de organizare și funcționare al Senatului universitar.

Art. 11.

Comisia pentru Activitatea Studenţilor şi Probleme Sociale, în îndeplinirea atribuţiilor proprii, emite Recomandări, Avize sau Puncte de vedere, care se adoptă cu majoritate simplă, exceptând cazurile în care se aplică alte prevederi.

Art. 12.

Deciziile comisiei se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea președintelui sau a oricărui membru prezent la ședință, se va adopta procedura votului secret, dacă acest lucru nu contravine altor regulamente superioare.

Art. 13.

Președintele și membrii comisiei au drept deplin de vot. Reprezentanții studenților în Comisia pentru Activitatea Studenţilor şi Probleme Sociale au drept de vot asupra tuturor propunerilor supuse aprobării.

Art. 14.

La ședințele comisiei pot fi invitate, fără drept de vot, persoane a căror prezență este apreciată ca fiind necesară pentru clarificarea unor aspecte aflate în competența comisiei.

Art. 15.

Documentele comisiei se tehnoredactează şi se semnează de preşedintele comisiei și se comunică Preşedintelui Senatului și Cancelariei Senatului pentru înregistrare.

Art. 16.

Documentele elaborate de comisie sunt remise Senatului universitar, spre aprobare, de către preşedintele comisiei.

Art. 17.

Calitatea de membru al Comisia pentru Activitatea Studenţilor şi Probleme Sociale poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin decizia preşedintelui Senatului universitar, pentru motive bine întemeiate ce vor fi prezentate plenului Senatului.
b) la încetarea mandatului de membru al Senatului universitar;
c) prin pierderea calității de membru al Senatului universitar;
d) prin demisie sau transfer la o altă comisie a Senatului universitar.

Art. 18.

Atribuţiile Preşedintelui comisiei sunt:

a) reprezintă comisia la lucrările Senatului, precum şi în relaţiile cu alte compartimente administrative ale universităţii, în sfera de competenţă proprie;
b) convoacă, organizează şi conduce întrunirile de lucru ale comisiei;
c) semnează documentele elaborate de comisie.

Art. 19.

Preşedintele comisiei, numeşte un Secretar permanent al comisiei, din rândul membrilor comisiei. Secretarul comisiei reprezintă comisia în absenţa preşedintelui.

Art. 20.

Preşedintele comisiei poate fi suspendat sau poate fi suspendat sau înlocuit la propunerea Preşedintelui Senatului, cu votul majorităţii simple a membrilor Senatului.

Art. 21.

Solicitările din partea studenţilor vor fi aduse la cunoştinţa comisiei prin intermediul studenţilor care fac parte din această comisie. Rezoluţiile comisiei sunt transmise studenţilor fie în mod direct, fie prin intermediul organizaţiilor studenţeşti sau al secretariatelor facultăţilor.

 

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII
 

Art. 22.

Comisia pentru Activitatea Studenţilor şi Probleme Sociale are, în principal, următoarele atribuţii:

a) avizează raportul de acordare a burselor sociale, la propunerea facultăţilor, şi urmăreşte modul de atribuire a acestora;
b) sprijină studenţii cu posibilităţi materiale reduse (orfani, proveniţi din familii monoparentale sau cu alte probleme sociale şi familiale) în vederea obţinerii de burse sociale, conform criteriilor stabilite în colaborare cu organizaţiile studenţeşti;
c) avizează solicitările de scutire de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere şi de la plata pentru cazare a studenţilor orfani, precum şi a celor ai căror părinţi sunt cadre didactice în activitate sau la pensie;
d) urmăreşte modul de repartizare pentru studenţi a burselor, locurilor în cămine şi biletelor de odihnă în taberele studenţeşti;
e) asigură rezolvarea conflictelor sociale din cămine sau cantină şi monitorizează modul în care corpul administrativ creează condiţii optime de cazare şi studiu în aceste spaţii;
f) asigură consilierea părinţilor şi a candidaţilor în vederea rezolvării unor probleme sociale;
g) asigură informarea studenţilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor;
h) elaborează criteriile pentru repartizarea fondului social pentru studenţii meritorii.
i) sprijină studenţii în diverse acţiuni sociale, culturale şi sportive;
j) susţine strategiile şi activităţile de îmbunătăţire a serviciilor oferite studenţilor universităţii;
k) asigură şi popularizează regulamentele aprobate de către Senat cu privire la organizarea şi funcţionarea complexului social-administrativ şi cultural-sportiv studenţesc;
l) analizează permanent şi propune Senatului actualizarea regulamentelor de cazare, de acordare a burselor şi de acordare a biletelor de tabără pentru studenţi;
m) monitorizează şi propune spre rezolvare, în limitele competenţelor sale, problemele sociale ale studenţilor universităţii;
n) sprijină, prin intervenţii în şedintele Senatului, creşterea calităţii serviciilor oferite studenţilor;
o) promovează pe căi specifice valorile educaţionale, cultural-sportive şi etice în rândul studenţilor din cadrul universităţii;
p) propune şi organizează  programe de consiliere a:

- studenţilor - pe parcursul studiilor de licenţă;
- masteranzilor - pe perioada studiilor aprofundate;
- doctoranzilor - în  timpul studiilor/cercetării doctorale.

 

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
  

Art. 23.

Prezentul regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori este necesar, la propunerea Comisiei didactice şi de calitate şi cu votul majorităţii simple a membrilor Senatului universitar.

Art. 24.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 9 decembrie 2020.

 

 

Președinte Comisia pentru Activitatea Studenţilor şi Probleme Sociale
Drd. Mădălina CĂLMUC

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email