UGAL

- cererea tip de înscriere la concurs, semnată de candidat;
- declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
- propunere de dezvoltare a carierei;
- curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic;
- lista completă a lucrărilor publicate de candidat, în format tiparit şi electronic;
- fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat. Fişa de verificare va fi prezentată în format tipărit şi electronic ;
- copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
- rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare versiune;
- declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
- cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul postului, din tară sau din străinătate, exterioare instituţiei, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare candidatului, în cazul concursului pentru postul de conferenţiar universitar;
- cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul postului, din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare candidatului, în cazul concursului pentru postul de profesor universitar;
- copii legalizate care atestă definirea titlurilor medicale respective (pentru învăţământul medical)
- copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;
- copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului, dacă este cazul;
- copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent carţii de identitate ori paşaportului;
- copie legalizată a certificatului de naştere;
- copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui dacă este cazul;
- dovada achitării taxei de înscriere la concurs, stabilită de Senat.
- anexa cu maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
- opis documente existente în dosar şi numerotarea şi semnarea tuturor paginilor dosarului de concurs.