UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 168 din 13 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Hotărârii Senatului universitar nr. 84 din 11 iunie 2019 privind validarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Adresei MENCS nr. 615/GP/21.12.2015,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,

Având în vedere:
Rezultatul alegerilor universitare din data de 10.12.2019 organizate la nivelul instituției de învățământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pentru alegerea rectorului,
Adresa Biroului electoral al universității nr. 36298/11.12.2019 și înregistrată la Cancelaria Senatului sub nr. 757/11.12.2019/CS privind informarea asupra rezultatelor alegerilor pentru funcția de rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prevederile art. 211, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
Proces-verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare din data de 10.12.2019 organizat la nivelul instituției de învățământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pentru alegerea rectorului,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 13 decembrie 2019,


HOTĂRĂȘTE:Articol unic. Senatul universitar ia act, avizează și validează rezultatul alegerilor universitare desfășurate în data 10 decembrie 2019, la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, pentru alegerea rectorului, conform Procesului verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare din data de 10.12.2019 organizat la nivelul instituției de învățământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pentru alegerea rectorului. (Anexa 1)


Preşedintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Procesul verbal privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare din data de 10.12.2019 organizat la nivelul instituției de învățământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați