UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 167 din 9 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Codului de etică şi deontologie profesională universitară al Universității „Dunărea de Jos” din Galați,

Având în vedere:
Prevederile art. 214 din Legea educației naționale nr. 1/2011, prin raportare la art. 211 alin.31 din același act normativ,
Dispozitițiile art. 20 alin. (3) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016,
Prevederile art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 210 din 13 octombrie 2016,
Prevederile art. 40 alin. (1) din Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) și f) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62/06.12.2019.

Senatul universitar, întrunit în ședință extraordinară, în data de 09 decembrie 2019,


HOTĂRĂȘTE:Articol unic. Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a luat act de cererea de autosuspendare a domnului prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan din calitatea de rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, înregistrată sub numărul 35574, din data de 06 decembrie 2019.
Prin cererea sus-menționată, domnul prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan face referire la prevederile art. 20 alin. (3) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019, respectiv la adresa BEU prin care se precizează obligativitatea de a alege între funcția de rector și calitatea de membru ales al Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Pe cale de consecință, ținând cont de prerogativele conferite de Legea educației naționale nr. 1/2011, de Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați și de metodologiile în vigoare, Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați hotărăște următoarele:
  • Cererea de autosuspendare se transmite către Ministerul Educației și Cercetării pentru confirmare.
  • În condițiile emiterii Ordinului de Ministru privind confirmarea suspendării domnului prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan din funcția de rector, pentru asigurarea funcționalității academice, administrative și financiar-contabile a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați transmite Ministerului Educației și Cercetării și propunerea domnului Iulian Gabriel Bîrsan de numire a domnului conf. dr. ing. Cezar Ionuț Bichescu, prorector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în calitate de ordonator interimar de credite.
 

Preşedintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU