UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 145 din 16 octombrie 2020

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,
Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 143/10.09.2015, cu completările aduse prin art. 9 din Hotărârea Senatului universitar nr.149/25.09.2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,

Senatul universitar, în data de 16 octombrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se validează rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de decan al Facultății Transfrontaliere, desfășurat în data de 12 octombrie 2020. Ca urmare, doamna conf. univ. dr. Necula Gina Aurora va prelua, în baza deciziei rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, mandatul de decan al facultății sus-menționate.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU