UGAL

Senatul universitar
Nr. 471/11.06.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 172 din 11 iunie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 55/3.6.2024, înaintată Senatului sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în plen, în data de 11 iunie 2024, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 70 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

  

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar și cu recomandarea formulată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și de către Compartimentul de asigurarea calității, Raportul de autoevaluare, în vederea acreditării, pentru programul de studii universitare de licență Artă sacră, domeniul de licență Arte vizuale, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie.

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email