UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 59/17.06.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei 4435/15.05.2024 privind confirmarea rectorului

Consiliul de administraţie, în data de 17 iunie 2024, întrunit în ședință ordinară,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează componența comisiei de concurs și componența comisiei de contestații, comisii înființate în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, pentru mandatul 2024-2029.(Anexa 1)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se aprobă modificarea Structurii calendaristice a programelor de conversie profesională, care a fost aprobată prin HCA nr. 112/2022, în sensul extinderii cu două zile a perioadei de examinare finală, adică: în loc de 24-30.06.2024, să fie 22-30.06.2024.

Art. 3. Se avizează taxele de școlarizare propuse de Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic pentru anul universitar 2024-2025, după cum urmează:

  1. Taxă înscriere program conversie profesională – 200 lei/candidat;
  2. Taxă școlarizare cursant program conversie profesională – 1500 lei/semestru;
  3. Taxă de reînmatriculare conversie profesională – 200 lei;
  4. Taxă înscriere Program de formare continuă Universitatea Vârstei a 3-a U3A – 200 lei/candidat.

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 Art. 4. Se avizează Regulamentul privind acordarea gradațiilor de merit la nivelul Facultății de Litere. (Anexa 2)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 Art. 5. Se aprobă Procedura operațională privind mobilitatea personalului didactic și personalului administrativ în cadrul Programului Erasmus+ (Ediția 1, Revizia 1). (Anexa 3)

 Art. 6. Se aprobă numirea doamnei lector dr. Mariana Constantinescu în funcția de coordonator al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Art. 7. Se avizează propunerea Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică de organizare a unei sesiuni suplimentare de restanțe în perioada 1-7.07.2024, pentru studenții din anii terminali, studii universitare de licență și masterat, cu următoarele precizări:

  1. Studenții pot susține maximum două examene;
  2. Înscrierea la examen se va face în baza completării unui formular electronic pus la dispoziție de către Decanat;
  3. Programarea examenelor va fi făcută de către Decanat, cu consultarea cadrelor didactice.

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

 

Anexa 1 Componența comisiei de concurs și componența comisiei de contestații, comisii înființate în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, pentru mandatul 2024-2029

Anexa 2 Regulamentul privind acordarea gradațiilor de merit la nivelul Facultății de Litere

Anexa 3 Procedura operațională privind mobilitatea personalului didactic și personalului administrativ în cadrul Programului Erasmus+ (Ediția 1, Revizia 1)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email