UGAL

CAPITOLUL I  Dispoziții generale

Art. 1
Prezentul Cod reglementează conduita membrilor comunităţii academice din Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, instituţie publică acreditată, componentă a sistemului naţional de învăţământ superior conform Legii nr. 1/2011.

Art. 2
(1) Normele şi principiile de etică şi deontologie universitară promovate prin actualul Cod sunt parte a sistemului de valori universal-acceptate de comunităţile academice.
(2) Principiile de morală şi etică întrunite în prezentul Cod sunt destinate reglementării relaţiilor dintre membrii comunităţii academice: cadre didactice, studenţi, conducerea universităţii şi conducerea facultăţilor, cercetători, personalul tehnic şi administrativ. Totodată, Codul precizează natura şi tipul relaţiilor membrilor comunităţii universitare cu instituţiile şi persoanele din afara sa.
(3) Codul etic funcţionează ca un contract moral între membrii comunităţii universitare şi universitate.
(4) Codul etic completează Carta Universităţii, respectă prevederile sale şi este obligatoriu pentru toţi membrii comunităţii academice.

Art. 3
(1) Valorile promovate prin prezentul Cod sunt: dreptatea, echitatea, egalitatea de şanse, demnitatea, libertatea individuală şi academică, proprietatea intelectuală, integritatea profesională şi morală, cinstea, onestitatea, corectitudinea, datoria, responsabilitatea publică ş.a.
(2) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi protejează aceste valori şi sancţionează orice îngrădire a promovării lor în condiţiile autonomiei universitare, transparenţei şi răspunderii publice.
 

CAPITOLUL II Principii de etică universitară

2.1. Libertatea academică

Art. 4
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi este o instituţie apolitică, în care este promovată libertatea academică, în condiţiile statului de drept şi ale respectării drepturilor omului.

Art. 5
Libertatea academică presupune dreptul fiecărui membru al comunităţii academice de a-şi exprima deschis opiniile ştiinţifice şi profesionale, în cadrul cursurilor, seminariilor, conferinţelor, dezbaterilor, dar şi al lucrărilor elaborate şi susţinute sau publicate.

Art. 6
(1) Membrii comunităţii academice au libertate în selectarea şi discutarea subiectelor relevante, în examinarea critică a valorilor, normelor, instituţiilor şi practicilor sociale, în spiritul onestităţii intelectuale şi al responsabilităţii pentru producerea şi răspândirea cunoaşterii.
(2) Membrii comunităţii academice sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării standardelor ştiintifice şi responsabilităţilor profesionale.

Art. 7
(1) Membrii comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii celorlalţi, să manifeste respect mutual, imparţialitate şi colaborare în mediul lor de activitate, să dea dovadă de integritate, onestitate şi responsabilitate.
(2) Este încurajată abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase.

Art. 8
Contravin principiilor Codului etic al Universităţii:
a) discriminările bazate pe sex, religie, origine, naţionalitate, rasă etc.;
b) propaganda cu caracter politic desfăşurată în interiorul sau în legătură cu acţiuni ale Universităţii;
c) prozelitismul religios;
d) promovarea unor doctrine sau idei cu caracter rasist, xenofob, naţionalist, fascist;
e) defăimarea Universităţii de către membrii comunităţii academice;
f) atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa membrilor comunităţii academice;
g) încercările de rezolvare prin mass-media a conflictelor sau nemulţumirilor personale, înainte de demersurile de rezolvare a lor în cadrul comunităţii academice.

2.2. Autonomia personală

Art. 9
(1) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi promovează un mediu propice exercitării autonomiei personale.
(2) Fiecărui membru al comunităţii universitare i se garantează dreptul de a lua şi aplica decizii în privinţa propriei cariere academice şi profesionale.

Art. 10
Autonomia personală în spațiul universitar presupune posibilitatea de a alege individual, în cunoştinţă de cauză, traseele de carieră academică, oportunităţile şi nivelul de excelenţă la care o persoană doreşte să acceadă, precum şi programele de studiu şi cercetare.

Art. 11
Fiecare membru al comunităţii universitare îşi asumă răspunderea pentru calitatea procesului educaţional, asigurându-se că întregul conţinut al materialului predat este actualizat, reprezentativ şi adecvat nivelului la care se situează disciplina în planul de învăţământ.

Art. 12
Atacurile la persoană, jignirile sau brutalităţile de orice fel, încălcarea libertăţii personale a altui membru al comunităţii academice, nerespectarea confidenţialităţii legate de probleme de viaţă socială sau privată constituie încălcări ale libertăţii individuale.

2.3. Dreptatea, echitatea şi onestitatea intelectuală

A. Activitatea didactică

Art. 13
(1) Realizarea misiunii didactice şi de cercetare a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi se bazează pe integritatea relaţiei cadru didactic - student.
(2) Cadrele didactice demonstrează respectul pentru studenţi ca indivizi şi aderă la propriile roluri de formatori intelectuali şi consilieri, prin cultivarea unui comportament academic şi prin evaluarea corectă a studenţilor în raport cu adevăratele lor merite.
(3) Membrii comunităţii universitare trebuie să evite orice exploatare, hărţuire sau discriminare a studenţilor şi trebuie să protejeze libertatea academică a acestora.

Art. 14
(1) Membrii comunitatii universitare trebuie să fie trataţi drept, corect şi echitabil.
(2) Membrii comunităţii universitare trebuie să promoveze egalitatea de şanse privind accesul la studii şi la programele de studiu, la angajare şi promovare, să contribuie la eliminarea conflictelor de interese prin prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie, favoritism şi nepotism, precum şi a persecuţiei de orice fel.

Art.15
Comportamentul studenţilor în cadrul procesului de învătământ, ca şi în afara acestuia, trebuie să fie decent, politicos şi respectuos, atât faţă de cadrele didactice, cât şi faţă de colegi.

Art. 16
Constituie încălcări ale Codului etic acele acţiuni sau fapte ale membrilor comunităţii universitare care aduc prejudicii imaginii şi prestigiului Universităţii.

Art. 17
Realizarea deplină a valorilor morale de dreptate şi echitate în mediul universitar presupune, în special:
a) nediscriminarea şi egalitatea şanselor;
b) prevenirea şi eliminarea conflictelor de interese;
c) prevenirea şi combaterea corupţiei.

Art. 18
(1) În Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare.
(2) Universitatea asigură egalitatea de şanse şi de tratament cu privire la dezvoltarea personală a tuturor membrilor comunităţii universitare.
(3) Membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale, excluzând orice formă de tratament discriminator.
(4) Politica de nediscriminare acoperă toate domeniile activităţii universitare şi în special: admiterea şi înmatricularea studenţilor, evaluarea lor academică, angajarea şi evaluarea personalului didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic, promovarea profesională, promovarea în organisme sau funcţii de conducere, accesul la drepturile oferite de Carta Universitară.

Art. 19
În sfera relaţiilor cadru didactic - student constituie încălcări ale obligaţiei de integritate următoarele fapte:
a) condiţionarea sau influenţarea evaluării studentului prin orice alte mijloace sau criterii decât cele profesionale, prevăzute de regulamente;
b) comportamentul inadecvat, hărţuirea pe motive politice, de rasă, religie, sex, orientare sexuală, origine naţională, statut marital, handicap şi/sau condiţie medicală, vârstă, cetăţenie sau alte motive arbitrare sau personale;
c) abuzul de putere sau autoritate al cadrului didactic pentru a influenţa raţionamentele sau conştiinţa unui student din motive arbitrare sau personale;
d) existenta unei relaţii extraprofesionale, de orice tip, care periclitează integritatea procesului educaţional.

Art. 20
Integritatea academică a studenţilor presupune evitarea oricăror fapte sau acţiuni care ar prejudicia evaluarea corectă şi riguroasă a cunoştinţelor (fraudarea sau încercarea de fraudare de orice tip a examenelor) sau ar împiedica buna desfăşurare a procesului de învăţământ, prin deteriorarea, distrugerea deliberată sau înlocuirea materialelor didactice, a cărților și a revistelor de specialitate, a informațiilor din calculator etc.

Art. 21
(1) Universitatea ia măsurile necesare în scopul de a evita situaţiile care pot conduce la conflicte de interese.
(2) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude pâna la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent functii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională, la orice nivel, în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv.
(3) În orice situaţie de conflict de interese, persoana în cauză are obligaţia de a aduce aceasta la cunoştinţa conducerii structurii universitare implicate şi de a nu se implica în luarea oricărei decizii în care ar avea sau ar putea crea aparenţa conflictului de interese.
(4) Membrilor comunităţii universitare le sunt interzise practici precum favoritismul, nepotismul, aplicarea unor standarde duble în evaluare.

Art. 22
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi ia măsuri pentru a elimina şi sancţiona orice formă de corupţie, cum ar fi: luarea sau darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficarea examenelor de admitere, a examenelor din sesiuni şi a examenelor de absolvire sau a concursurilor pentru ocuparea posturilor sau pentru promovare.

B. Activitatea de cercetare ştiinţifică

Art. 23
(1) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi promovează cercetarea ştiinţifică de calitate, cu respectarea tuturor normelor naţionale şi internaţionale, care asigură recunoaşterea meritelor, prioritatea şi probitatea oricărei cercetări.
(2) Universitatea încurajează şi sprijină activitatea de publicare şi popularizare a rezultatelor valoaroase obţinute în cercetarea ştiinţifică.

Art. 24
Universitatea asigură respectarea normelor speciale de etică, în activitatea de cercetare efectuată pe subiecţi umani sau prin experimente desfăşurate pe animale.

Art. 25
(1) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi apără dreptul de proprietate intelectuală.
(2) Universitatea asigură tuturor cercetătorilor, inclusiv studenţilor implicaţi în activitatea de cercetare, recunoaşterea dreptului de proprietate intelectuală.
(3) Beneficiile şi recompensele trebuie acordate tuturor celor care se află la originea proprietăţii intelectuale.

Art. 26
(1) Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:
a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare.
(2) Constituie încălcări ale eticii cercetării ştiinţifice:
a) frauda în ştiinţă: acţiunea deliberată de confecţionare, falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
b) confecţionarea de date: înregistrarea şi prezentarea unor date imaginare, care nu sunt obţinute prin metodele de lucru folosite în cercetare;
c) falsificarea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor, omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării;
d) plagiatul: însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie proprie;
e) conflictul de interese: situaţia de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal, ce influenţează imparţialitatea şi obiectivitatea activităţilor sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea şi raportarea activităţilor de cercetare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv, sau pentru instituţia din care face parte.

C. Activitatea administrativă

Art. 27
Integritatea în activitatea administrativă presupune desfăşurarea corectă a tuturor procedurilor de selecţie, alegere sau numire a personalului care asumă responsabilităţi de ordin administrativ şi a tuturor procedurilor de lucru din activitatea administrativă (gestionarea bunurilor, achiziţii, secretariat, întreţinere etc.).

Art. 28
(1) Este interzisă primirea, acceptarea, cererea, darea sau oferirea de bani, bunuri sau orice alte foloase ori favoruri în schimbul sprijinirii ocupării unei poziţii administrative.
(2) Constituie o încălcare a obligaţiei de integritate utilizarea unei poziţii administrative în scopul obţinerii de foloase de orice natură, în interes personal sau pentru alţii.

 2.4. Meritul

Art. 29
(1) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale şi colective care conduc la împlinirea misiunii sale asumate. Printre acestea se numără dedicarea faţă de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii academice, creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa, vizibilitatea în plan naţional şi internaţional.
(2) Evaluarea meritului se face în exclusivitate după rezultate.

Art. 30
În cazul cadrelor didactice şi al cercetătorilor, meritul se stabileşte, în principal, în funcţie de: calitatea cursurilor, a seminariilor, a activităţii de îndrumare a studenţilor, a publicaţiilor ştiințifice, câştigarea de granturi de dezvoltare şi cercetare individuală şi instituţională, rezultatele evaluării colegiale şi ale celei făcute de către studenţi, implicarea în dezvoltarea facultăţii, a programului de studiu, în rezolvarea problemelor studenţilor, atitudinea faţă de progresul personal, prestigiul adus instituţiei.

Art. 31
În cazul studenţilor, meritul se stabileşte în contextul unor criterii de evaluare a performanţelor la cursuri, seminarii şi laboratoare, la concursuri profesionale, la sesiuni de comunicări ştiintifice studenţeşti, la licenţe şi disertaţii, în implicarea în viaţa comunităţii studenţeşti, acţiuni civice etc.

Art. 32
Pentru personalul auxiliar şi personalul administrativ, profesionalismul şi meritul se stabilesc în funcţie de gradul, complexitatea, calitatea şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu stabilite în fişa postului.

Art. 33
Pentru membrii structurilor de conducere, criteriile de profesionalism şi merit se referă la managementul eficient al resurselor, la crearea şi menţinerea standardelor profesionale şi morale ridicate în instituţie, la aplicarea cu rigurozitate a reglementărilor legale şi instituţionale şi a normelor etice, la evaluarea din partea reprezentanţilor studenţilor, a subordonaţilor, a autorităţilor statului etc.

Art. 34
Constituie încălcări ale Codului etic al Universităţii următoarele:
a) evaluarea competenţei profesionale prin alte criterii decât calitatea activităţii didactice, performanţa ştiinţifică, rezultatele profesionale, meritul etc.;
b) nerecunoaşterea meritelor unei persoane de către colegi, şef de catedră, conducerea Universităţii etc.;
c) împiedicarea promovării, a susţinerii doctoratului, a realizării de granturi, publicaţii ştiinţifice, de către colegi sau structuri ierarhice din Universitate.

2.5. Onestitatea academică şi corectitudinea intelectuală

Art. 35
(1) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi apără dreptul de proprietate intelectuală.
(2) Proprietatea intelectuală include invenţiile, inovaţiile şi drepturile de autor pentru diferite categorii de lucrări, cu caracter ştiinţific, psihopedagogic sau didactic.
(3) Cadrele didactice şi de cercetare au obligaţia să respecte dreptul la calitatea de autor al operei pe care o utilizează în realizarea oricărei lucrări de creaţie intelectuală prin citarea corectă şi/sau indicarea sursei de documentare.
(4) Studenţii de la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat, precum şi doctoranzii au obligaţia să respecte dreptul la calitatea de autor al operei pe care o utilizează în realizarea articolelor, referatelor, lucrărilor de diplomă, de disertaţie şi de doctorat prin citarea corectă şi/sau indicarea sursei de documentare.
(5) Îndrumatorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.
(6) Membrii comunităţii academice care au participat la diferite stagii de cercetare vor fi menţionati atunci când rezultatele cercetării devin publice, în spiritul onestităţii profesionale, al recunoașterii meritelor acestora.

Art. 36
În Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi sunt interzise:
a) comercializarea de lucrări ştiintifice în vederea falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat şi a altor lucrări;
b) plagiatul;
c) încredinţarea de către orice autor a produselor ştiinţifice publicate către o altă persoană, spre a fi republicate sub alt nume decât cel al autorului/ autorilor primari;
d) includerea unor date false în toate documentaţiile elaborate;
e) orientarea activităţii de cercetare a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în scopul obţinerii de foloase materiale sau personale nepatrimoniale de către cadrul didactic îndrumător;
f) frauda intelectuală precum: copiatul în cadrul examenelor sau concursurilor, „fabricarea" rezultatelor cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate.
g) comercializarea lucrărilor de diplomă coordonate anterior;
h) condiţionarea participării studenţilor la examinare sau condiţionarea promovării examenelor de cumpărarea unor lucrări sau cărţi ale cadrelor didactice.

2.6. Transparenţa

Art. 37
(1) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare consistentă şi corectă.
(2) Transparenţa este asigurată în toate activităţile care privesc admiterea, evaluarea, angajarea, promovarea şi utilizarea resurselor universităţii. Toate aceste informaţii sunt publicate pe pagina web a instituţiei.
(3) Este interzisă ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul membrii săi şi publicul larg.
(4) Sunt exceptate de la publicitate:
a) informațiile clasificate;
b) datele personale;
c) datele care prin lege sunt definite ca fiind confidenţiale.

Art. 38
Membrii comunităţii academice au obligaţia ca în cercetările şi publicaţiile lor să menţioneze, în mod expres, sprijinul material acordat de universitate sau de alte organizaţii, instituţii, firme sau persoane fizice pentru realizarea cercetării sau publicaţiei respective.

2.7. Responsabilitatea personală şi profesională

Art. 39
(1) Universitatea încurajează aplicarea principiului responsabilităţii personale şi profesionale care impune evitarea comportamentelor de natură a provoca rău unei alte persoane şi, totodată, adoptarea unui comportament respectuos în scopul menţinerii unui climat adecvat mediului academic.
(2) Membrii comunităţii universitare trebuie să se distingă prin colegialitate şi atitudine civică, precum şi printr-un comportament adecvat mediului academic.

Art. 40
Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor prezentului Cod revine fiecărui membru al comunităţii universitare.

2.8. Respectul şi toleranţa

Art.  41
(1) Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi promovează existenţa unei comunităţi universitare unde este respectată demnitatea fiecăruia, într-un climat de cooperare, în care sunt excluse orice manifestări şi forme de hărţuire, umilire, dispreţ sau intimidare.
(2) Respectul faţă de ceilalţi presupune rezolvarea disputelor prin argumente raţionale şi nu prin utilizarea unui limbaj trivial sau a atacului la persoană.
(3) Studenţii au obligaţia să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi nedidactic, precum şi autoritatea organismelor de conducere ale universităţii şi ale facultăţilor.
(4) Universitatea cultivă spiritul de toleranţă faţă de diferenţele între oameni, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale.

Art. 42
În Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi sunt interzise şi supuse sancţionării:
a) orice manifestare sau comportament cu caracter misogin, mizantrop, naţionalist-şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, orice tratament discriminator pe motiv de orientare sau apartenenţă politică, convingeri religioase, etnie, handicap sau origine socială, precum şi orice formă de hărţuire;
b) adresarea de injurii şi jigniri celorlalţi membri ai comunităţii academice, indiferent de raporturile ierarhice;
c) orice alt comportament ce aduce atingere demnităţii sau creează o atmosferă intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.

2.9. Colegialitatea

Art. 43
Activitatea în comunitatea universitară presupune colaborarea membrilor acesteia, în spirit de colegialitate şi respect reciproc.

Art. 44
Colegialitatea presupune:

a) respectul datorat fiecărui membru al comunităţii academice;
b) obligaţia de asistenţă între membrii comunităţii academice, materializată în suplinirea colegială la nevoie, acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea cu bună credinţă în cadrul proiectelor;
c) înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;
d) obligaţia de confidenţialitate în privinţa datelor şi informaţiilor transmise de un membru al comunităţii academice unui alt membru, cu titlu privat. În privinţa situaţiei şcolare a unui student, obligaţia de confidenţialitate operează în limitele stabilite prin hotărâre a Senatului, în condiţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 45
Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:

a) abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunităţii academice, indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul Universităţii (student, cadru didactic, membru al conducerii universităţii, membru al personalului administrativ);
b) discreditarea nejustificată a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg;
c) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii la adresa pregătirii profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg;
d) formularea repetată de plângeri sau sesizări vădit neîntemeiate la adresa unui coleg;
e) denunţurile anonime la adresa activităţii oricărei persoane din Universitate.

2.10. Loialitatea

Art. 46
Loialitatea faţă de Universitate presupune obligaţia fiecărui membru al comunităţii academice de a acţiona în interesul universităţii, de a susţine obiectivele, strategiile şi politicile acesteia, în scopul realizării misiunii sale asumate.

Art. 47
Constituie încălcări ale obligaţiei de loialitate:
a) desfăşurarea de acţiuni menite să ducă la pierderea unor drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale dobândite în mod legal de către Universitate;
b) sfătuirea studenţilor, în cadrul activităţilor didactice, să abandoneze cursurile Universităţii în favoarea unei alte instituţii de învăţământ;
c) angajarea unor activităţi în afara universităţii care constituie concurenţă neloială, în condiţiile legii;
d) desfăşurarea de acţiuni menite să discrediteze Universitatea sau să afecteze în mod grav imaginea şi prestigiul acesteia.

2.11. Confidenţialitatea

Art. 48
(1) Personalul didactic şi administrativ are obligaţia să respecte confidenţialitatea în problemele care ţin de viaţa privată a studenţilor, să nu dea informaţii decât cu consultarea persoanelor împuternicite şi numai când există motive îndreptăţite.
(2) Membrii personalului care au acces la documente şi informaţii trebuie să menţină caracterul confidenţial şi privat al unor informaţii şi să protejeze persoanele care nu doresc ca aceste informaţii să devină publice. Membrii universităţii trebuie să menţină caracterul privat al solicitărilor de confidenţialitate. Dosarele personale sunt confidenţiale.


CAPITOLUL III Incompatibilități și conflicte de interese 

Art. 49
(1) Incompatibilitatea reprezintă interdicţia de a exista raporturi ierarhice directe între personalul didactic, de cercetare sau auxiliar care ocupă o funcţie de conducere şi soţii, afinii sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestora.
(2) Conflictul de interese reprezintă o situaţie în care un cadru didactic, de cercetare sau didactic auxiliar ori o societate la care acesta este asociat sau acţionar, are interese personale ori patrimoniale contrare sau neloiale universităţii, exercitate astfel încât să influenţeze negativ realizarea obiectivă a atribuţiilor funcţiei ocupate sau să afecteze votul în cadrul organelor colegiale de conducere.

Art. 50
(1) Incompatibilităţile la nivelul Universităţii presupun, sub aspectul conducerii, controlului, autorităţii şi evaluării, conform legii, următoarele:
a) interzicerea ocupării de catre soţul/soţia rectorului, afinii sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcţii: prorector, director general administrativ, decan, prodecan, director de departament şi contabil-şef;
b) interzicerea ocupării de către soţul/soţia prorectorului, afinii sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcţii: director general administrativ, decan, prodecan, director de departament şi contabil-şef;
c) interzicerea ocupării de către soţul/soţia directorului general administrativ, afinii sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a următoarelor funcţii: director, contabil-şef, şef-serviciu, şef-birou;
d) interzicerea ocupării de către soţul/soţia decanului, afinii sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de director de departament;
e) interzicerea ocupării de către soţul/soţia directorului de departament, afinii sau rudele până la gradul al III-lea inclusiv ai acestuia a unei funcţii de execuţie în cadrul aceluiaşi departament;
f) interzicerea evaluării directe a soţului/soţiei, afinilor ori a rudelor până la gradul al III-lea inclusiv.
(2) Cadrele didactice şi/sau de cercetare titulare nu pot ocupa funcţiile de rector, prorector, director general administrativ, decan şi director de departament dacă soţul/soţia, afinii sau rudele pâna la gradul al III-lea ocupă o funcţie aflată în subordonarea şi coordonarea directă a acestor funcţii.
(3) Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar, care deţine o funcţie de conducere sau o calitate în cadrul unui organ colegial de conducere şi este ales pentru exercitarea unui mandat pe o altă funcţie de conducere, are obligaţia ca în termen de 30 de zile să opteze pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Nu pot candida la alegeri pentru ocuparea unei funcţii de conducere persoanele care au pierdut calitatea de titulari ai universităţii, indiferent de modul în care au pierdut-o.

Art. 51
(1) Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar titular este în conflict de interese dacă se află în una din următoarele situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii sau aceluiaşi organ colegial de conducere, constituite conform legii, cu alte cadre didactice, de cercetare sau didactice auxiliare, care au calitatea de soţ, afin sau rudă până la gradul III inclusiv;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului, afinilor sau rudelor sale până la gradul III inclusiv pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei;
d) deţine părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale cu activităţi în domeniul educaţional sau de formare continuă ori conexe domeniului învăţământ;
e) desfăşoară activităţi ce presupun o conduită neconformă cu etica şi deontologia profesională ori aduc prejudicii de imagine universităţii, prin propagandă neloială, campanii de dezinformare în mass-media ori alte activităţi care pot afecta realizarea misiunii universităţii;
f) ocupă funcţii sau desfăşoară activităţi de predare sau cercetare la alte instituţii de învăţământ superior publice sau private, fără aprobarea senatului universitar;
g) deţin funcţia de preşedinte al unui partid politic la nivel local sau naţional.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, personalul didactic, de cercetare sau didactic auxiliar, de conducere ori de execuţie, este obligat să informeze şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct sau să informeze preşedintele organului colegial de conducere. Conducerea Universităţii este obligată să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiilor didactice, de cercetare şi didactice auxiliare.

Art. 52
(1) Orice persoană poate sesiza existenţa incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese.
(2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese au la dispoziție 10 zile pentru a ieşi din această situaţie.
(3) Încălcarea dispoziţiilor referitoare la cazurile de incompatibilitate şi conflicte de interese atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
(4) Personalul didactic, de cercetare şi didactic auxiliar, care ocupă o funcţie de conducere, de control sau de evaluare sau candidează pentru ocuparea unei astfel de funcţii va da o declaraţie pe propria răspundere referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese.

Art. 53
Nu pot deţine sau candida pentru ocuparea unei funcţii de conducere :
a) persoanele care au vârsta legală de pensionare la data alegerilor;
b) persoanele trimise în judecată pentru fapte în legătură cu serviciul sau pentru care instituţia a introdus plângere penală;
c) persoanele condamnate definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie;
d) persoanele care au desfăşurat activitate de poliţie politică.

Art. 54
(1) Funcţiile de conducere din universitate, cu excepţia rectorului, sunt confirmate de senatul universitar.
(2) Persoana aleasă într-o funcţie de conducere poate pierde calitatea respectivă prin revocare, suspendare, destituire, demisie, deces, pierderea calităţii de membru al comunităţii universitare.
(3) Persoana aflată într-o funcţie de conducere poate fi revocată din funcţie prin procedura folosită pentru alegere, la initiaţiva unei treimi din numărul total al electorilor, după audierea prealabilă a acesteia.
(4) Funcţiile de rector, prorector, decan, prodecan şi director de departament nu pot fi cumulate.

CAPITOLUL IV Comisia de etică

Art. 55
(1) La nivelul Universităţii functionează comisia de etică universitară.
(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector.
(3) Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
(4) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) cercetează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare;
b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii şi deontologiei profesionale universitare şi a eticii activităţilor de cercetare. Raportul se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională universitară. Codul este supus aprobării senatului universitar, iar după aprobare este inclus în Carta universitară;
d) exercită atribuţiile cuprinse în Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
e) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite în Carta universitară.

Art. 56
(1) Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza Comisia de etică universitară cu privire la abaterile săvârşite de membrii comunităţii universitare, în termen de 30 de zile de la săvârşirea faptei considerată ca fiind abatere de la prevederile prezentului Cod.

Art. 57
(1) Hotarârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor membrilor.
(2) Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine universităţii.

Art. 58
(1) Părţile pot contesta hotarârea Comisiei, în termen de maximum 15 de zile de la comunicarea acesteia la Senatul Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi.
(2) Comisia va acorda Senatului tot sprijinul său, inclusiv prin punerea la dispoziţie a raportului, a documentelor în baza cărora acesta a fost întocmit şi a oricăror alte documente relevante aflate în posesia sa.
(3) Hotarârea Senatului este definitivă.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 59
În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, comisia de etică universitară stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 61 sau 62 din prezentul Cod.

Art. 60
Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei.

Art. 61
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art. 62
Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:
a) avertismentul scris;
b) exmatricularea;
c) suspendarea bursei.

Art. 63
Sancţiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.

Art. 64
Sunt de natură să atragă excluderea din universitate a oricărui membru al comunităţii academice:
a) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune de corupţie în legatură cu activitatea desfăşurată în universitate ;
b) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;
d) comercializarea de lucrări ştiintifice în vederea falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

Art. 65
Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane care au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea stiinţifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii. Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, conform legii.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 66
Orice modificare sau completare ulterioară a Codului de etică şi deontologie profesională universitară va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al universităţii, precum şi necesităţile interne ale instituţiei.

Art. 67
Pe data intrării în vigoare a prezentului Cod se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 68
Prezentul Cod a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 22.07.2011.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email