UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 127 din 11 aprilie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 36/29.3.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic, cu termen limită 11 aprilie 2022, ora 15.00 (conform ordinii de zi), la care au participat 72 dintre cei 84 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat în anul 2022. (Anexă)

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Anexă - Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat în anul 2022

Anexa 1.1a - Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2022, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență
Anexa 1.1b - Criteriile și condițiile de admitere la Facultatea de Medicină și Farmacie în anul 2022 pentru absolvenții învățământului superior din România, care sunt cadre didactice ale Facultății de Medicină și Farmacie
Anexa 1.1c - Condițiile de admitere la studii la Facultatea de Medicină şi Farmacie prin concurs de evaluare a performanțelor şcolare şi a realizărilor personale pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene
Anexa 1.1d - Criteriile de admitere în anul 2022 la programul de studii Medicină (în limba engleză)
Anexa 1.1e - Criteriile de admitere în învățământul superior pentru candidații olimpici
Anexa 1.2 - Probele de concurs la examenul de admitere din anul 2022 la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență
Anexa 1.3a - Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2022 - Ciclul I - studii universitare de licență învățământ cu frecvență
Anexa 1.3b - Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2022 la Facultatea de medicină și farmacie - Ciclul I - studii universitare de licență învățământ cu frecvență
Anexa 1.3c - Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2022 la Facultatea transfrontalieră - Ciclul I - studii universitare de licență învățământ cu frecvență
Anexa 2.1 - Condițiile de înscriere la ciclul II de studii universitare de masterat
Anexa 2.2 - Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2022, la ciclul de studii universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență
Anexa 2.3a - Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2022 - Ciclul II - studii universitare de masterat învățământ cu frecvență
Anexa 2.3b - Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2022 la Facultatea transfrontalieră - Ciclul II - studii universitare de masterat învățământ cu frecvență
Anexa 3.1 - Condițiile privind desfășurarea concursului de admitere la învăţământ la distanţă (ID) / învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Anexa 3.2 - Criteriile de admitere în anul 2022 la ciclul de studii universitare de licenţă, formele de învăţământ la distanţă(ID) și cu frecvenţă redusă(IFR)
Anexa 3.3 - Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2022 - Ciclul I - studii universitare de licență învățământ la distanță / cu frecvență redusă
Anexa 4.1 - Condiţiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine
Anexa 4.2 - Condiţiile speciale de înscriere și de admitere pentru candidaţii aparţinând etniei romilor, pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială și pentru candidații proveniți din liceele situate în mediul rural
Anexa 4.3 - Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene
Anexa 4.4 - Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetățenii străini din statele non-UE
Anexa 4.5 - Condițiile speciale de înscriere și de admitere la anul pregătitor de învățare a limbii române
Anexa 5 - Detalii privind plata taxei de înscriere la admitere 2022
Anexa 6 - Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor aferente dosarului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email