UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 270 din 13 octombrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 106/07.10.2021 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității;
Adresei nr. 24714/05.10.2021 înaintată Senatului, sub semnătura Directorului CSUD, 

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 13 octombrie 2021,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, modificarea Regulamentului de organizare și de funcționare ale Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, la propunerea directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, cererile de prelungire/întrerupere a studiilor doctorale formulate de studenții-doctoranzi din Anexa 2.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email