UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 79 din 23 aprilie 2020


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,

Având în vedere că starea de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 95/ 6 martie 2020 a fost prelungită cu 30 de zile, respectiv până la data de 14 mai 2020, prin Decretul nr. 240/14 aprilie 2020,
Raportat la prevederile art. 77-81 din Decretul nr. 240/14 aprilie 2020 care reglementează activitatea în domeniul educației și cercetării pe perioada prelungirii stării de urgență,
Prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4020/ 9 aprilie 2020 privind derogarea de la prevederile legate în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României,
Având în vedere Structura anului universitar (licență și masterat) și Structura anului universitar (licență și masterat anii terminali), aprobate prin art. 2 din Hotărârea Senatului nr. 61/15.02.2019,

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează autonomia universitară,
 
Senatul universitar, în data de 23 aprilie 2020,

HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se abrogă punctul 2 din Anexa 1 a Hotărârii Senatului nr. 76 din 14 aprilie 2020.

Art. 2. Se adoptă, cu majoritatea voturilor exprimate,  următoarele măsuri:

1. În perioada 21 aprilie – 03 mai 2020, cadrele didactice au concediu de odihnă, după cum urmează:   
  • 4 zile de concediu, în perioada 21–24 aprilie 2020, conform structurii anului universitar;
  • 4 zile de concediu, în perioada 27–30 aprilie 2020, din concediul de vară.
    Excepție fac cadrele didactice din Facultatea de Medicină și Farmacie.
2. În perioada 27 aprilie – 3 mai 2020, studenții au vacanță în condițiile respectării duratei activităților didactice în ansamblu, cu excepția studenţilor Facultății de Medicină și Farmacie.
3. Pentru perioada 24 aprilie 2020 – 15 mai 2020, personalul didactic auxiliar și nedidactic depune la Registratura Universității, o cerere pentru programarea a minimum 10 zile de concediu de odihnă în perioada menționată, cu asigurarea permanenței funcționale a structurii administrative.
4. Sesiunea de examene începe în data de 6 iunie 2020 și este considerată deschisă. Fiecare facultate stabilește perioada de desfăşurare a examenelor, ţinând cont de finalizarea activităţilor care sunt obligatorii şi care nu s-au putut desfăşura online (lucrări practice de laborator, practica studenţilor de la programele de masterat etc.). Numărul de examinări şi reexaminări va fi cel dintr-o sesiune obişnuită.
5. Susținerea examenelor de finalizare a studiilor (licență/diplomă și disertație) se decalează în funcție de evoluția pandemiei Covid -19 și de deciziile privind starea de urgență.
6. Organizarea examenului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se reprogramează în funcție de organizarea sesiunii de bacalaureat, începând cu luna august 2020.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU