UGAL

Senatul universitar


HOTĂRÂREA
nr. 100 din 16 septembrie 2019


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată prin
Hotărârea Senatului universitar nr. 143/10.09.2015 și menținută prin art. 9 din Hotărârea Senatului universitar nr. 149/25.09.2015,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015,

Având în vedere:
Prevederile art. 213, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, conform căruia  „Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității”,
Dispozițiile art. 213, alin. (2), lit. (h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, conform căruia senatul universitar „aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea universității”,
Hotărârea Senatului universitar nr. 84 din 11 iunie 2019 privind validarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prevederile articolului 46 din Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați, adoptată de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”din Galaţi la data de 14 iulie 2011 şi modificată de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi la data de 01.03.2012,
Dispozițiile articolului 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
Prevederile articolului 2 din Ordinul nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Punctul de vedere nr. 5447/06.06.2019 al Guvernului cu privire la propunerea legislativă nr. 233/2019 pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Pl-x nr. 233/2019,
Adresa nr. 229/E/DGIU/24.06.2019 a Ministerul Educației Naționale, în care s-a precizat expres că: „având în vedere că procesul electoral pentru alegerea funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior pentru mandatul 2020-2024, a fost deja demarat, prevederile legale care reglementează acest proces nu mai pot fi modificate”,
Dispozițiile articolului 23, alin. (1) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015,

Senatul universitar, în data de 16 septembrie 2019, conform majorității simple a voturilor valabil exprimate,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Calendarul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, facultăţilor şi Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, din perioada 2019-2020, este următorul:

17-19.09.2019 Depunerea candidaturilor pentru funcția de director de departament la secretariatele facultăților
20-23.09.2019 Adunarea electivă a membrilor departamentului pentru alegerea directorului de departament și a consiliului departamentului
24-25.09.2019 Validarea alegerilor de la nivel de departament în consiliile facultăților
26-27.09.2019 Validarea alegerilor directorilor de departament și a consiliilor departamentelor de către senatul universitar. Decizii privind numirea noilor directori de departament
7-19.11.2019 Alegerea membrilor în consiliile facultăților și în senat (adunările elective ale departamentelor)
21-22.11.2019 Validarea noilor consilii ale facultăților de către senatul universitar
15-18.11.2019 Depunerea candidaturilor pentru rector
21-22.11.2019 Ședință de senat pentru avizarea candidaturilor la funcția de rector
10.12.2019 Alegerea rectorului - primul tur de scrutin
13.12.2019 Dizolvarea vechiului senat și constituirea noului senat incepand din 16 decembrie 2019
13.12.2019 Alegerea rectorului - al doilea tur de scrutin
16.12.2019 Prima sedință a noului senat si alegerea președintelui noului senat
  Confirmarea rectorului de către MEN
În termen de 2 zile lucrătoare de la confirmarea rectorului de către MEN Numirea prorectorilor
Declanșarea concursului pentru funcția de director al CSUD
(noul director CSUD intră în drepturi la expirarea mandatului actualului director CSUD)
2 - 3.03.2020 Depunerea candidaturilor pentru funcția de decan
4 - 5.03.2020 Avizarea candidaturilor la funcția de decan în consiliile facultăților
6.03.2020 Avizarea dosarelor de concurs de către Biroul juridic
9-12.03.2020 Derularea concursurilor pentru selectarea decanilor
13.03.2020 Comunicarea rezultatelor concursurilor pentru funcția de decan
16.03.2020 Decizii de numire a noilor decani
23-24.03.2020 Desemnarea prodecanilor
25-27.03.2020 Refacerea structurilor consiliilor facultăților, unde este cazul
25.03-08.04.2020 Manifestarea opțiunii senatorilor desemnați în funcții executive (decan, prodecan, prorector)
16-30.04.2020 Alegeri parțiale pentru completarea locurilor vacantate în senat


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU