UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 60 din 15 februarie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Metodologiei proprii privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 15 februarie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, având în vedere și recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, Rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării periodice externe pentru menținerea acreditării, după cum urmează:

I. Pentru Școlile doctorale din cadrul IOSUD - UDJG:
 1. Școala Doctorală de Inginerie Mecanică și Industrială;
 2. Școala Doctorală de Știinte Fundamentale și Inginerești;
 3. Școala Doctorală de Știinte Socio-Umane.
II. Pentru domeniile de doctorat din cadrul școlilor doctorale:
 1. Inginerie mecanică;
 2. Inginerie industrială;
 3. Ingineria produselor alimentare;
 4. Biotehnologii;
 5. Ingineria sistemelor;
 6. Inginerie electrică;
 7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 8. Ingineria materialelor;
 9. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală;
 10. Chimie;
 11. Medicină;
 12. Filologie;
 13. Istorie;
 14. Management;
 15. Economie;
 16. Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email