UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 169 din 28 septembrie 2017


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 28 septembrie 2017,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație și cu avizul pozitiv al comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, învățământ cu frecvență. (Anexă)

Art. 2. Senatul ia act de propunerea Consiliului de administrație de demarare a procedurilor de achiziție pentru lucrările de reabilitare la stadionul Portul Roșu, situat în Galați, strada Domnească nr. 155, și susține această inițiativă.

Art. 3. Senatul ia act de propunerea Consiliului de administrație privind Raportul tehnic de constatare a stării tehnice a corpului de clădire Cantina nr. 1, situat în Galați, strada Florilor nr. 2, efectuat în urma acțiunii de urmărire curentă a stării tehnice a clădirilor aflate în patrimoniul Universității, și susține această inițiativă.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexă Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, învățământ cu frecvență