UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

 

HOTĂRÂREA
nr. 24/02.08.2022

 

În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Metodologia privind recunoașterea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 142/29.11.2018 (Anexa 2);
Decizia Rectorului Universității nr. 1760/30.07.2020 privind numirea Directorului CSUD; 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctoratprin vot electronic exprimat în perioada (01 - 02) august 2022, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se aprobă, la propunerea comisiei de evaluare a dosarelor, recunoașterea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe/ într-un domeniu profesional obținute de următorii solicitanți:

Nr. crt. Numele și prenumele  Domeniul în care se recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în științe/ într-un domeniu profesional Instituția acreditată de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care a acordat titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional
1. Cernomoreț Sergiu Drept Universitatea de Stat din Moldova
2. Dorul Olga Drept Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei
3. Ostavciuc Dinu Drept Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
4. Cepraga Lucia Filologie Institutul de Lingvistică al Academiei de Științe a Moldovei
5. Dodu-Savca Carolina Filologie Universitatea de Stat din Moldova
6. Delipovici Irina Știința sportului și educației fizice Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău
7. Onoi Mihail Știința sportului și educației fizice Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău
8. Nastas Natalia Științe ale educației Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău

 

 

Director CSUD, 
Prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email