UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
 
HOTĂRÂREA
nr. 57 / 3.11.2015
 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3288/20.02.2012 privind numirea Rectorului, 
Consiliul de Administraţie, întrunit în data de 3.11.2015, 
 
HOTĂRĂȘTE:
 
 
Art. 1. Se mențin prevederile hotârărilor Consiliului de Administrație, referitoare la organizarea unor sesiuni suplimentare de restanțe în săptămânile 7 și 8 ale fiecărui semestru, astfel:
- Pentru semestrul I se susțin credite restante din orice an anterior și din orice semestru;
- Pentru semestrul al II-lea se susțin credite restante din orice an anterior și din orice semestru anterior; pentru creditele restante din sesiunea de iarnă a anului universitar 2015-2016, studenții nu plătesc taxă de reexaminare;
- Chitanța pentru plata susținerii creditelor restante se folosește numai dacă studentul a promovat creditele respective.
 
Art. 2. Se aprobă modificarea Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul facultăților și universității 2015-2016 și se transmite Senatului universității, în forma modificată, pentru aprobare. (Anexa nr. 1)
 
Art. 3. Se aprobă instituirea bursei academice „Arhiepiscopul Casian” pentru studenți și masteranzi.
Se constituie o comisie mixtă (Eparhie-Universitate) care să stabilească criteriile de acordare a acestie burse. Membrii comisiei desemnați din partea universității sunt următorii:
- Prof. dr. Toader Munteanu;
- Conf. dr. Ivan Ivlampie.
 
Art. 4. Se aprobă, la propunerea Direcției Economice, scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar care au durata de serviciu expirată, conform referatului nr. 38280/26.10.2015.
 
 
RECTOR,
Prof. univ. dr. Iulian Gabriel BÎRSAN