UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați promovează dezvoltarea unui mediu de cercetare, centrat pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, care să consolideze această instituție într-un pol de excelenţă axat pe generarea cunoaşterii şi a transferului tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a calităţii serviciilor către mediul economic și social. Totodată sunt promovate principiile corecte ale deontologiei și eticii în cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea şi motivarea resursei umane.
 
Viziunea privind activitatea de cercetare științifică și creație artistică are în vedere:
 • Afirmare la nivel regional și global.
 • Excelenţă prin internaţionalizare.
 • Calitatea de "Leadership" regional în domenii strategice, la frontiera dintre ştiinţa şi tehnologie.
Direcţiile strategice în domeniul cercetării ştiinţifice în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în perioada 2016-2020, au în vedere:
 • Modernizarea infrastructurii de cercetare existente şi crearea de infrastructuri noi pentru cercetare avansată în domenii strategice și de frontieră.
 • Consolidarea domeniilor de cercetare tradiţionale și dezvoltarea de noi direcţii de cercetare în acord cu tendințele moderne și cerințele societății.
 • Dezvoltarea capacităţii de inovare.
 • Creşterea vizibilităţii și a recunoașterii la nivel regional, național și internațional.
 • Evaluarea performanțelor în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare și stimularea grupurilor de cercetare cu rezultate deosebite și vizibilitate.
Obiectivele specifice ale activității de cercetare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați derivă din conceptele strategiei naționale privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, și au în vedere:
 • Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin internaţionalizarea cercetării și creşterea vizibilității prin stabilirea de parteneriate în domenii strategice.
 • Crearea unui mediu stimulativ pentru cercetarea fundamentală și aplicativă.
 • Susţinerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial demonstrat, prin parteneriate și rezultate relevante cu vizibilitate și aplicabilitate.
 • Direcționarea activităţilor de cercetare, dezvoltare și inovare în acord cu nevoile societății, pentru a răspunde unor teme legate de provocările globale, de importanţă națională și internațională.
 • Dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare, pentru transformarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare într-un factor al progresului științific și al creşterii economice.
 • Dezvoltarea unor unități de cercetare performante prin concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor și a abordărilor multidisciplinare, evaluarea impactului fundamental și aplicativ pentru a facilita inovarea.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email