UGAL

Serviciul cercetare-dezvoltare-inovare asigură cadrul organizatoric şi informaţional pentru implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare instituţionale, precum şi asistenţă, consiliere şi sprijin logistic în vederea lansării şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică, centralizarea și raportarea rezultatelor cercetării, prin activități ce vizează:
 • diseminarea informaţiilor referitoare la competiţiile de proiecte, granturi, contracte etc.;
 • asistenţă tehnică şi financiară pentru depunerea noilor propuneri de proiecte;
 • gestionarea programelor de cercetare ştiinţifică şi a proiectelor derulate în UDJG;
 • monitorizare financiară pe parcursul derulării proiectelor, granturilor, contractelor etc.;
 • conlucrarea dintre compartimentele administrative ale universităţii, implicate în derularea proiectelor;
 • monitorizarea derulării proiectelor şi informarea operativă a conducerii universităţii asupra derulării fiecărui proiect;
 • gestiunea evidenţelor privind activitatea de cercetare ştiinţifică în ansamblul ei;
 • asigurarea asistenţei la vizitele de auditare şi vizitele la faţa locului pentru proiectele derulate;
 • evidenţa brevetelor de invenţie deţinute de UDJG.
 • raportare statistică anuală privind activitatea de cercetare;
 • raportare instituţională privind desfăşurarea activităţii de cercetare şi finanţarea acesteia;
 • raportări privind finanţarea proiectelor din fonduri structurale.