UGAL

Compartimentul cercetare dezvoltare inovare asigură cadrul organizatoric şi informaţional pentru implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor instituţionale de cercetare, prin activități ce vizează:
  • Asigurarea evidenței rezultatelor cercetării din UDJG, actualizată permanent, pe care o pune la dispoziția solicitanților în diverse forme.
  • Comunicarea cu directorii unităților de cercetare din universitate, în scopuri diverse: solicitări de acreditare/evaluare, raportarea activității CDI, evidența unităților de cercetare, valorificarea rezultatelor cercetării aplicative, transfer tehnologic al cercetării aplicative.
  • Întocmirea raportului anual al activității CDI din UDJG și întocmirea rapoartelor diverse privind activitatea CDI din UDJG, la solicitarea Ministerului de resort, sau al oricărei altă instituție abilitată.
  • Diseminarea informațiilor privind derularea evenimentelor științifice organizate în instituție, inclusiv sesiunile de comunicări științifice studențești.
  • Comunicarea cu reprezentanții UDJG în Asociațiile clusterelor de inovare și comunicarea externă privind reprezentarea instituției în aceste Asociații.
  • Evidența granturilor interne de cercetare, comunicarea cu beneficiarii granturilor, asistență administrativă, atât în etapa de lansare a unei ediții, cât și în procesul de evaluare a implementării granturilor.
  • Asistență administrativă pentru activitatea Consiliului pentru cercetare științifică al UDJG.
  • Actualizarea permanentă a informațiilor privind activitatea CDI din UDJG în pagina web: www.ugal.ro/cercetare.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email