UGAL

ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ în cadrul proiectului „Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/379/6/21/Operațiune  compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Măsura  activa pentru creșterea participării  studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență - Regiuni mai puțin dezvoltate, cod MySMIS 124635. Proiectul se implementează în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021, beneficiar fiind Universitatea ,,Danubius’’ din Galați,  având ca parteneri Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Ovidius din Constanța și Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică (APROMECA).

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI.

Obiectivele specifice: O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor în învățământul terțiar universitar; O.S.2: Creșterea nivelului de competențe a cadrelor didactice din învățământul terțiar universitar, prin introducerea conținutului educațional inovator și resurse de învățare modernă din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate; O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Grupul țintă pentru partenerul P3 - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați are următoarea structură:
 • 75 studenți, din care 50 de studenți se regăsesc în cel puțin una din următoarele categorii: studenți netradiționali, cu domiciliul/rezidența în mediul rural, rromi, studenți cu CES;
 • 25 cadre didactice (categoriile: personal didactic din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământ terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate).
Grupul țintă - studenți provine de la următoarele facultăți:
 • Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică si Electronică;
 • Facultatea de Științe și Mediu;
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila.
Activitățile proiectului pentru studenți:
 • Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar: burse de studii, creare de rețele virtuale, alte activități;
 • Derularea de activități de informare, consiliere profesională și organizare de evenimente: activități de consiliere, activități de informare, vizite la universități, campanii de conștientizare, alte activități;
 • Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar: dezvoltarea și furnizare de cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă, activități de tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, servicii de coaching, alte activități.
Activitățile proiectului pentru cadre didactice:
 • Derularea de acțiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar: program de dezvoltare de competențe didactice, programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici. alte activități.
Principiile recrutării grupului țintă:
 • Principiul egalității de șanse;
 • Principiul nondiscriminării: se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii, care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
Documentele necesare înscrierii în grupul țintă (GT):
 • copie CI (GT trebuie să aibă domiciliul sau reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a României – SE, SM, NE);
 • adeverință privind statutul de student înmatriculat într-un program de studii de licență (care va cuprinde date relevante în legătură cu studiile în curs de desfășurare);
 • acolo unde este cazul, studenții netradiționali vor prezenta în plus documente justificative pentru demonstrarea vârstei de peste 24 ani, respectiv a încadrării în categorie de persoană cu dificultăți socio-economice etc., alte documente din care să reiasă domiciliul în mediul rural sau încadrarea într-un grup vulnerabil sau categorie de dezabilitate/tip de boală cronică, declarație de apartenență la etnia rromă etc.;
 • adeverință de angajat în UDJG - pentru cadre didactice din învățământul superior;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
 • cerere de înscriere;
 • alte documente care demonstrează eligibilitatea la GT(după caz).
Depunerea dosarelor
Studenții și cadrele didactice din învățământul superior (UDJG) interesați de proiect vor putea sa își depună dosarele de înscriere la sediul FEAA, sala I 010 (parter), de luni până joi, între orele 12-14. Persoane de contact: Totolici Sofia (expert grup țintă) si David Sofia (coordonator partener P3).

Pe baza documentelor depuse, studenții și cadrele didactice din învățământul superior vor fi selectați și înscriși în GT. Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selecție, conduce automat la neînscrierea candidatului în GT al proiectului.

Criteriile de selecție pentru GT:
 • apartenența la o categorie defavorizată (pentru studenți);
 • performanțe obținute în anul școlar curent (pentru studenți);
 • domeniul de studii de licență identificat prin SNC si SNCDI (pentru studenți);
 • experiența în dezvoltarea de programe de studii universitare (pentru cadre didactice);
 • specializarea la care predau să fie în corelație directă cu domeniile de studii ale studenților - domenii identificate prin SNC și SNCDI (pentru cadre didactice)
 • disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
 • evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
 • principiul „primul venit primul servit”, având totuși în vedere că va fi acordată prioritate studenților care provin din grupuri vulnerabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cerere înscriere în grupul țintă (.docx)
Declarație apartenența la grupul țintă (.docx)
Formulat înregistrare GT (.docx)
Declarație disponibilitate (.docx)
Declarație evitare dublă finanțare (.docx)