UGAL

Anunţ
Tematică şi bibliografie
Fişa postului
Calendar concurs
Rezultat selecţie dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

Anunţ
Tematică şi bibliografie
Fişa postului
Calendar concurs
Rezultat selecţie dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. CASPS are în componenţa sa membri ai senatului, cadre didactice şi studenţi, şi se subordonează Senatului şi Preşedintelui Senatului;

Art.2. CASPS identifică oportunităţile şi soluţionează problemele din domeniul serviciilor sociale, administrative şi cultural-sportive adresate studenţilor, cu scopul final de îmbunatăţire permanentă a modului în care se asigură aceste servicii in cadrul UDJG.

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 3. CASPS este formată din cadre didactice şi studenţi, membri ai Senatului,  reprezentanţi ai facultăţilor din cadrul UDJG;

Art. 4. Preşedintele CASPS este confirmat prin vot de către Senat, la propunerea Preşedintelui Senatului;

Art. 5. Atribuţiile Preşedintelui CASPS sunt: reprezintă comisia la lucrările Senatului, precum şi în relaţiile cu alte compartimente funcţionale ale Universităţii; convoacă, organizează şi conduce întrunirile de lucru ale comisiei; semnează documentele elaborate de comisie.

Art. 6. Preşedintele CASPS numeşte un Secretar din rândul membrilor comisiei, pe care o reprezintă în absenţa Preşedintelui;

Art. 7. CASPS funcţioneaza continuu, în cadrul întrunirilor ordinare de lucru, programate lunar, în concordanţă cu programarea şedintelor Senatului;

Art. 8. Şedintele de lucru ale comisiei se realizează la convocarea Preşedintelui CASPS;

Art. 9. La şedintele comisiei pot participa cu statut de invitaţi terţi pe probleme specifice;

Art. 10. Hotărârile şi documentele elaborate de comisie sunt prezentate de către Preşedintele CASPS spre aprobare Senatului.

Art. 11. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, CASPS adoptă hotărâri proprii, care se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi la întrunirile programate.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII

Art. 12. Sprijină studenţii în diverse acţiuni sociale, culturale şi sportive;
Susţine strategiile şi activităţile de îmbunatăţire a serviciilor oferite studenţilor UDJG;

Art. 13. Asigură şi popularizează regulamentele aprobate de către Senat cu privire la organizarea şi funcţionarea complexului social-administrativ şi cultural-sportiv studenţesc;

Art. 14. Analizează permanent şi propune Senatului actualizarea regulamentelor de cazare, de acordare a burselor şi de acordare a biletelor de tabără pentru studenţi;

Art. 15. Monitorizează şi rezolvă, în limitele competenţelor, a problemelor sociale ale studenţilor UDJG;

Art. 16. Sprijină, prin intervenţii în şedintele Senatului, creşterea calităţii serviciilor oferite studenţilor;

Art. 17. Promovează pe căi specifice valorile educaţionale, cultural-sportive şi etice în rândul studenţilor din cadrul UDJG;

Art. 18. Realizează acţiuni de consilere a studenţilor pe parcursul studiilor de licenţă, şi totodată după terminarea acestora.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 19. CASPS funcţionează în condiţiile unei colaborări permanente cu structurile de conducere şi administrative ale UDJ;

Art. 20. Modificarea regulamentului comisiei se aduce la cunoştinţa Senatului spre avizare;

Art. 21. Membrii comisiei pot fi suspendaţi / schimbaţi numai de către Senat, la propunerea Preşedintelui CASPS sau a Preşedintelui Senatului;

Art. 22. Preşedintele CASPS poate fi suspendat / schimbat numai de către Senat, la propunerea Preşedintelui Senatului;

Art. 23. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinta Senatului UDJG din data de 01.11.2012.


  • Acord de cotutelă de teză doctorat (.doc)
  • Acord cotutelă internă (.doc)
  • Co-Tutelle Agreement of Doctoral Thesis (.doc)
  • Agreement For Joint Ph.D. Dissertation Program (.doc)
  • Letter Agreement (.doc)
  • Convention de cotutelle internationale de these (.doc)ANUNŢ

 
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 17.01.2020, ora 12.00, în sala AS 004 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: „MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ DIN PORTUL GALAȚI (DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX - LEA ȘI PÂNĂ ÎN 1945)”, elaborată de domnul MIHAI M. FLORIN-DANIEL, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. univ. dr. George-Eugen ENACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. Arthur-Viorel TULUȘ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. pr. gr. I dr. Cătălin TURLIUC (CV)
Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Istorie A. D. XENOPOL
2. Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA (CV)
Universitatea „Ovidius” din Constanța
3. Prof. univ. dr. Constantin ARDELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat


ANUNŢ

 
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.12.2019, ora 12.00, în sala Q 27 a Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: „CERCETĂRI PRIVIND PREZENȚA METALELOR GRELE ÎN ECOSISTEMELE ACVATICE NATURALE ȘI ANTROPOGENE DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI”, elaborată de doamna SIMIONOV M. IRA-ADELINE, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Inginerie industrială.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Director General Platforma de cercetare multidisciplinară ReForm UDJG
Conducător de doctorat
Prof. univ. Emerit dr. ing. Victor CRISTEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Mircea-Nicușor NICOARĂ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Cercet. șt. gr. II dr. ing. Mioara COSTACHE (CV)
Director Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură, Nucet
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Antoaneta ENE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctoratEngleza pentru scopuri ştiinţifice inginereşti - Sem I
Metode avansate de caracterizare a materialelor şi biomaterialelor - Sem I
Algoritmi și strategii avansate de conducere - Sem I

Subcategorii