UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat
 
HOTĂRÂREA
nr. 2/31.01.2019
 
În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Ordinul nr. 5403/01.11.2018 privind stabilirea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare; 
Decizia Rectorului Universității nr. 1583/25.07.2016 privind numirea Directorului CSUD;
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, întrunit în ședința din data de 31 ianuarie 2019,
 
HOTĂRĂȘTE:

 
Art. 1. Se avizează, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială:
 • Raportul de evaluare al domeniului Inginerie mecanică;
 • Raportul de evaluare al domeniului Inginerie industrială;
 • Raportul de evaluare al Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială.
Rapoartele se transmit Consiliului de administrație și Senatului spre aprobare.

Art. 2. Se avizează, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești:
 • Raportul de evaluare al domeniului Ingineria materialelor;
 • Raportul de evaluare al domeniului Ingineria sistemelor;
 • Raportul de evaluare al domeniului Calculatoare și tehnologia informației;
 • Raportul de evaluare al domeniului Inginerie electrică;
 • Raportul de evaluare al domeniului Biotehnologii;
 • Raportul de evaluare al domeniului Ingineria produselor alimentare;
 • Raportul de evaluare al domeniului Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală;
 • Raportul de evaluare al domeniului Chimie;
 • Raportul de evaluare al domeniului Medicină.
 • Raportul de evaluare al Școlii doctorale de Științe fundamentale și inginerești.
Rapoartele se transmit Consiliului de administrație și Senatului spre aprobare.

Art. 3. Se avizează, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Științe socio-umane:
 • Raportul de evaluare al domeniului Filologie;
 • Raportul de evaluare al domeniului Istorie;
 • Raportul de evaluare al domeniului Economie;
 • Raportul de evaluare al domeniului Management;
 • Raportul de evaluare al domeniului Știința sportului și educației fizice;
 • Raportul de evaluare al Școlii doctorale de Științe socio-umane.
Rapoartele se transmit Consiliului de administrație și Senatului spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Inginerie mecanică și industrială, Planul de măsuri al SDIMI pentru îmbunătățirea criteriilor de performanță în cercetare doctorală din cadrul școlii doctorale.

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Științefundamentale și inginerești, Planul de măsuri al SDSFI pentru îmbunătățirea criteriilor de performanță în cercetare doctorală din cadrul școlii doctorale.

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Directorului Școlii doctorale de Științe socio-umane, Planul de măsuri al SDSSU pentru îmbunătățirea criteriilor de performanță în cercetare doctorală din cadrul școlii doctorale.

Art. 7. Se aprobă vacantarea unei poziții de membru al CSUD, ca urmare a retragerii dnei prof. dr. Alina-Daniela IORGA din IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
Până la data de 18.02.2019 se va stabili un calendar al procesului de completare al CSUD.
 
 
DIRECTOR CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU