UGAL


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 23/25.3.2020


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 
 
Consiliul de administraţie, în data de 25 martie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,


HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Având în vedere Dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020, suspendarea activității didactice (interacțiunea „față în față”) și desfășurarea activităților online în perioada stării de urgență pe teritoriul României, se aprobă suspendarea acțiunilor prevăzute în Hotărârea Senatului nr. 100/16.09.2019, pentru perioada 25 martie - 30 aprilie 2020, referitoare la „Calendarul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, facultăților și Universității „Dunărea de Jos” din Galați, din perioada 2019-2020” până la încetarea stării de urgență instituite la nivel național.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul universitar 2020-2021, conform Anexei 1.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, nominalizarea următoarelor cadre didactice titulare ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care au calitatea de conducător de doctorat, pentru a face parte din comisiile de specialitate și comisiile de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, mandatul 2020-2024. (Anexa 2)
 
Art. 4. Având în vedere recomandarea formulată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, se avizează Raportul de autoevaluare, în vederea evaluării periodice de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității din Învățământul Superior, pentru programul de studii universitare de masterat Geopolitică și interferențe sociale și culturale europene, domeniul de masterat Istorie, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie.
Raportul se transmite Senatului universitar spre aprobare.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU
 

Anexa 1 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul universitar 2020-2021
Anexa 2 Componența comisiilor de specialitate și comisiile de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, mandatul 2020-2024