UGAL


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 6/ 13.2.2020


Conform:     
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie din data de 13.2.2020,HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se avizează Raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de masterat Teatru și arte performative, în vederea acreditării domeniului de masterat Teatru și artele spectacolului,  învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Arte, având în vedere recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. Raportul se transmite Senatului Universității spre aprobare.

Art. 2. Se avizează Raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de masterat Pictură contemporană, în vederea acreditării domeniului de masterat Arte vizuale,  învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Arte, având în vedere recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. Raportul se transmite Senatului Universității spre aprobare.

Art. 3. Se avizează Raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de licență Electromecanică, în vederea evaluării periodice, domeniul Inginerie electrică, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, având în vedere recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. Raportul se transmite Senatului Universității spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă, la solicitarea domnului conf. dr. ing. Gelu Gurguiatu, cadru didactic la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, tarifele pentru accesul la infrastructura de cercetare din cadrul Laboratorului pentru studiul calității energiei electrice EL-NAVb, conform Anexei.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN
 

Anexa Tarifele pentru accesul la infrastructura de cercetare din cadrul Laboratorului pentru studiul calității energiei electrice EL-NAVb