UGAL

 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET/ TAXĂ, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitaţi în perioada: 29.07.2021 – 06.08.2021parcurgă procedura de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a facultății la care candidatul a fost admis: Contract de studii.pdf și Fișă de înscriere.pdf.
 1. După descărcare, documentele sus-menționate se completează și se semnează de către candidat astfel:
 • Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 (în două exemplare);
 • Fișa de înscriere.
 1. Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru cei admiși la forma de finanțare BUGET) sau a unui avans de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare (pentru cei admiși la forma de finanțare TAXĂ) se face on-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență/ la distanță/ cu frecvență redusă, Facultatea/ programul de studii.

Diferența de până la 50 % din valoarea taxei (Tranșa I) se va achita până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Masterat, meniu Taxe de școlarizare.

 1. Documentele semnate și completate (Contractul de studii și Fișa de înscriere) precum și dovada achitării taxei se pot depune astfel:
 • se trimit prin poștă la sediul facultății la care a fost admis candidatul;

sau

 • se scanează și se trimit pe e-mailul facultății la care a fost admis candidatul. În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii până la data de 06 octombrie 2021.

 

Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare/avansul din Tranșa I la taxa de școlarizare.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email