UGAL

DISPOZIŢII GENERALE
 
Art. 1. În Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi posturile didactice vacante pe perioadă determinată se ocupă numai prin concurs organizat conform prezentei metodologii, în baza următoarelor acte normative:
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- H.G. nr. 457 din 4 mai 2011;
- Metodologia UDJ privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare (modificată conform HS nr. 63 din 19.07.2013);
- O.M.E.C.T.S. nr. 5644/2012 cu modificările ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 6573/2012) privind “Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)”
- O.M.E.C.T.S. nr. 6560/2012 privind “Standardele minimale pentru acceptarea participării la concursurile pentru conferirea titlurilor didactice de conferenţiar şi profesor şi a celor de cercetător ştiinţific CS1 şi CS2”
- Carta Universitară a UDJ;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
- SR EN ISO 9001:2008.
Art. 2.
(1) În conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi a legislaţiei în vigoare, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi poate scoate la concurs posturi didactice de asistent universitar şi lector universitar/şef lucrări pe perioadă determinată.
(2) Concursul are caracter public şi deschis. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de înscriere, fără nici o discriminare legată de  sex, origine etnică sau socială, religie sau credinţă, dizabililităţi, opinii politice, condiţie socială sau economică. Vechimea nu reprezintă o condiţie a participării la concurs.
(3) Angajarea pe perioadă determinată pe un post didactic vacant sau temporar vacant se poate face conform Legii 1/2011, art. 294, alin. 1. De angajarea pe perioadă determinată pot beneficia, conform art. 296, alin. 1, din Legea 1/2011, specialişti care îndeplinesc condiţiile minimale de ocupare a unui post didactic din învăţământul superior stabilite prin lege şi prin regulamentele şi metodologiile aprobate de Senatul UDJ. De acelaşi tip de angajare beneficiază şi studenţii-doctoranzi care concurează pe posturi didactice de asistent universitar.
 
 
II.ÎNFIINŢAREA ŞI SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ
Art. 3. Propunerea de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante pe perioadă determinată se face de către directorul de departament în structura căruia se află postul. Consiliului facultăţii avizează prin vot deschis propunerea şi o înaintează pentru aprobare Consiliului de administraţie. După aprobare, Consiliul de Administraţie adresează Senatului universitar cererea de scoatere la concurs a posturilor în cauză.
Art. 4. Scoaterea la concurs a posturilor didactice se face cu minim 30 zile calendaristice înainte de a începutul fiecărui semestru.
Art. 5. Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată, inclusiv calendarul desfăşurării acestuia se publică pe site-ul web al Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi şi prin afişare la avizier.
 
 
III. CONDIŢII PRIVIND OCUPAREA FUNCŢIILOR DIDACTICE VACANTE
Art. 6. Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent pe perioadă determinată se cer  îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
deţinerea diplomei de doctor sau statutul de student doctorand;
deţinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepţia posturilor care includ discipline care nu au corespondenţă în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor de la departamentele preclinice (pentru ocuparea postului de asistent în învăţământul medical);
criteriile specifice stabilite de facultate.
Art. 7. Pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef lucrări se cer îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:
(1) deţinerea diplomei de doctor;
(2) deţinerea titlului de medic specialist, cu excepţia posturilor care includ discipline care nu au corespondenţă în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a celor de la departamentele preclinice (pentru ocuparea postului de lector universitar/şef lucrări în învăţământul medical);
(3) criteriile specifice stabilite de facultate.
 
Art. 8.
(1) În conformitate cu Codul Muncii, art. 84, alin. 1, durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani.
(2) Prin excepţie, în conformitate cu Legea 1/2011, art. 294, alin. 4, studenţii-doctoranzi pot fi angajaţi pe o perioadă de maxim 5 ani.
(3) În conformitate cu Legea 1/2011, art. 294, alin. 5, contractul de angajare pe perioadă determinată în urma unui concurs intern, poate fi reînnoit, în funcţie de rezultatele profesionale personale.
(4) Cadrele didactice angajate pe perioadă determinată (inclusiv studenţii-doctoranzi) au statut de cadre didactice asociate, conform Legii 1/2011, art. 291, alin. 3.
 
IV. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ
Art. 9. În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic de asistent  universitar şi lector universitar/şef lucrări, pe perioadă determinată, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
- cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, la care se anexează o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
- curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi electronic;
- lista completă a lucrărilor publicate de către candidat, în format tipărit şi electronic;
- fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat;
- copie legalizată a diplomei de doctor sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia, dacă nu a fost obţinută în România;
- adeverinţă de doctorand;
- rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină;
- declaraţie pe propria răspundere a candidatului, în care sunt indicate situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
- copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale (pentru invăţământul medical);
- copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;
- copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului, dacă este cazul;
- copia cărţii de identitate sau a unui alt document de identitate echivalent;
- copie legalizată a certificatului de naştere;
- copii legalizate ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui), dacă este cazul;
- dovada achitării taxei de înscriere la concurs.
Art. 10.
(1) Dosarul de concurs se depune la registratura universităţii, în termenul stabilit prin calendarul de concurs;
(2) Dosarul de concurs este înaintat spre avizare compartimentului juridical universităţii ;
(3) După primirea avizului juridic, dosarul este transmis directorului departamentului în care se află postul scos la concurs.
 
V. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Art. 11.
a) Stabilirea componenţei comisiilor de concurs se face după publicarea anunţului de scoatere la concurs a posturilor didactice pe perioadă determinată.
b) Componenţa comisiilor de concurs este propusă de către directorul de departament şi se aprobă de Consiliului facultăţii.
c) Comisia de concurs este formată din 3 membri, inclusiv preşedintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.
d) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic superior ori, cel puţin, egal cu cel al postului scos la concurs.
e) Preşedintele comisiei de concurs poate fi directorul departamentului, decanul sau prodecanul facultăţii în care se regăseşte postul.
Art. 12.
(1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi, după caz, printr-una sau mai multe probe de concurs, conform criteriilor specifice stabilite de fiecare facultate în parte.
(2) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză asupra concursului pe baza referatelor membrilor comisiei de concurs, nominalizând candidatul cu cele mai bune rezultate. Raportul este transmis Consiliului facultaţii pentru avizare.
(3) Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată, avizat de Consiliul facultăţii este trimis pentru aprobare Senatului universităţii.
(4) Senatul universităţii aprobă rezultatul concursului, prin vot nominal deschis.
Art. 13. În urma aprobării rezultatului concursului de către Senatul universitar, rectorul emite decizia de numire pe post a candidaţilor admişi.
Art. 14. Directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.
 
VI. CONTESTAŢII
Art. 15.
(1) Candidatul respins poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului concursului.
(2) Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura universităţii şi se soluţionează de comisia de concurs, în termen de 24 ore de la înregistarea acesteia.
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică imediat Rectorului şi Prorectorului cu activitatea didactică, urmând ca aceştia să decidă asupra anulării sau continuării concursului.
 
Aprobată de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la data de 10 aprilie 2014.